Søke om tilknytting til vann eller avløp

Dersom du skal bygge nytt, eller gjøre annet arbeid som berører vanntilførsel til/ avløp fra eksisterende bygg skal det søkes om tilknytting. Dette innebærer også reparasjon på ledninger, drenering eller nytt inntak i eksisterende tilknytting som fører til vesentlige endringer i vannforbruket eller krever arbeid på kommunens ledninger/ kummer.

Hvem skal søke?

Det er godkjent foretak som søker om tilknytning, og du som abonnent må signere søknaden. Den som utfører jobben må ha ADK-1-sertifikat.

Søke om utslippstillatelse

Dersom du skal etablere nytt eller foreta vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er dette søknadspliktig. Dette innebærer også betydelig oppgradering av det gamle avløpet ditt.

Ved tilkobling til offentlig avløpsnett er det kun nødvendig å søke om tilknytting. Søknadsskjema ligger nede.

Eierbestemmelser vann/ avløpsledninger (inkl. oppsigelse vann/ avløpsabonnement)

Hamarøy kommune har i kommunestyret vedtatt abonnementsvilkårene for vann og avløp- administrative og teknisk bestemmelser.

Administrative bestemmelser ligger nede.

Privat vann- og avløpsledning

I administrative bestemmelser er privat vann- og avløpsanlegg definert som private ledninger og utstyr utenfor husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann og/ eller avløpsledning. Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget er i tilkoplingspunktet på offentlig ledning. Anboringsklammeret på vannledningen er å anse som privat (se figur nedenfor):

Vann og avløp.png

Dette innebærer at det ved problemer som eksempelvis lekkasje eller frost på stikkledning er det abonnentens ansvar å utbedre feilen. Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsanlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt. Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene.

Kommunalt vann- og avløpsanlegg

I henhold til administrative bestemmelse er offentlig vann- og avløpsanlegg derfinert som følger:

  • Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommunen eller annet offentligrettslig organ har bygd eller overtatt ansvaret for.
  • Dette innebærer hovedledninger for vann og avløp, pumpestasjoner, høydebasseng, anlegg for handtering og rensing av vann og avløp.

Oppsigelse av vann- eller avløpsabonnement

Dersom du ønsker å avslutte ditt abonnement av vann og/ eller avløp må du kontakte rørlegger for å få plombert stikket til huset. Dette må dokumenteres og sendes inn til kommunen av utførende foretak.

Kommunale ledninger eller andre installasjoner på privat grunn

Der kommunen har hovedledninger eller andre installasjoner som for eksempel kum på privat grunn skal det som hovedregel foreligge en tinglyst avtale da disse ble lagt. Dersom dette ikke eksisterer kan kommunen ha hevdet rett til både å ha den der og til å foreta nødvendig vedlikehold. Rett kan hevdes etter 20 år ved synlige installasjoner (kummer), eller 50 år ved installasjonen ikke er synlig (ledninger).

Gebyrregulativ og årlige VA- avgifter

De kommunale avgiftene avgjøres av kommunestyret årlig. Disse skal dekke all drift og vedlikehold av vann og avløp.

Gebyret for vann og avløp er delt inn i to deler, en fast og en variabel del. Den faste delen skal dekke de faste utgiftene som kommunen har for vann og/ eller avløpstjenester. Den variable delen skal betales etter forbruk (målt eller stipulert).

Tilknytningsavgift for å kjøpe seg inn i «spleiselaget» vannverkene og ledningsnettet er, som er lagt tidligere. Abonnenten må selv bekoste legging av ledning frem til kommunalt nett.

Forskriften for vann og avløp for Hamarøy kommune finner du her.