Karttjenester på nett

Kommunekart: Kartet viser kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner for Hamarøy. Det er også mulig å se matrikkelinformasjonen for eiendommer og beregne kjøreruter​.

Norkart E-torg: Detaljerte kartdata for Hamarøy kommune kan hentes ut fra Norkarts e-torg mot et gebyr. På e-Torg finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter for arkitekter, ingeniører og utbyggere.

Se eiendom: Eiendomsinformasjon for hele Norge.

Norgeskart: Kartverket sin kartjeneste med basiskart for hele Norge.

Gårdskart: Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

Kilden: Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrift.

Kulturminnesøk: Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. 

Naturbase: Miljødirektoratet sin kartbase med informasjon om natur- og friluftsområder.

Artskart: Formidler stedfestet artsinformasjon.

Vann-nett: Er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge.

Fiskeridirektoratets kartløsning: Kart med informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer.

Barentzwatch - Fiskinfo: Fiskinfo samler nyttig informasjon for fiske, noe informasjon er kun for registrerte fiskebåter, men det meste er  tilgjengelig for alle.

Se havnivå: Visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.

Skrednett: På Skrednett finner du ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon.

NGU: Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse.