Ulvsvåg barnehage 1

Vi har et stort inngjerdet uteareal og vi har gapahuk i uteområdet. Her legger vi vekt på naturens egne muligheter; naturtomt med skog, steiner og mange lure plasser til utforsking, lek og fantasi. Vi er glade i å være ute.

Vegg i vegg med oss ligger grendehuset. Her har vi tilgang til en flott gymsal som vi gjerne bruker, særlig i den svarteste tida på året.

Faste turplasser er gapahuken Ruska og Vågen, i fjæra og Eventyrskogen.

Ulvsvåg barnehage 4

Fokusområder

 • Helsefremmende barnehage – fysisk aktivitet, kosthold, uteaktiviteter.
 • Sosial kompetanse – vennskap, samspill og lek.
Ulvsvåg barnehage 2

Pedagogisk grunnsyn

Vi arbeider kontinuerlig med blikket rettet mot vår felles plattform i barnehagehverdagen, og disse grunntankene er etablert:

Trivsel og glede er byggesteiner vi legger vekt på. Både ved å ha det ryddig og trivelig rundt oss og finne arbeidsformer og organisering som fungerer godt.

Respekt og omsorg for hverandre (barn, foreldre, medarbeidere) er andre viktige stikkord.  Som voksen i barnehagen har vi en viktig rolle som tilretteleggere, observatører og rollemodeller.

Barnehagen skal være en arena for læring og utvikling. Gjennom lek, samhandling med andre og varierte muligheter for utfordringer, opplevelser og erfaringer skal hver enkelt få mulighet til utvikling ut fra sitt ståsted. Lek, vennskap og barnas egen kultur gis god plass hos oss.

Vi ønsker å skape et miljø som gir rom for alle forskjeller blant oss og der vi føler tilhørighet og trygghet. Det skal føles godt å komme til barnehagen.

Ut fra dette har vi nedfelt følgende «leveregler» som vi ønsker skal ligge til grunn for våre handlinger:

Vi skal være til stede for barnet her og nå.

 • Vi skal rose all adferd der barn viser omsorg og omtanke for hverandre.
 • Vi skal sammen med barna søke svar på deres spørsmål og undring.
 • All vår adferd skal være tuftet på en positiv holdning og vi skal vise hverandre respekt.
 • Samværet i barnehagen skal være preget av åpenhet, humor og toleranse.
Ulvsvåg barnehage

Ansatte

Styrer/ped. leder: Kristin Tidemann Sandnes (70% administrasjon og 30% pedagogisk leder)

Pedagogisk leder:

 • Anita Valle
 • Malene Johansen
 • Lena Mari Valle (60%)

Assistent:

 • Anita Holm (80%)
 • Jill Steffensen (50%)
 • Ada Westermann (35%)

Vikariat 2023/2024, assistent:

 • Sabine Zuka (95%)
 • Lilja Sørensen (100%)

Barnehagen har inngått avtale med Nord Universitet om å være praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter for perioden 2023-2028.

 

Ulvsvåg barnehage 3

Samarbeidsutvalg / Foreldrekontakt

Ida Markowitsch

Jeanette Valle (vara)

Politisk representant: Lisa Knutsen

Barnehagefakta

Se nøkkeltall for Ulvsvåg barnehage på www.barnehagefakta.no.