Sámepolitihka vuodo - Grunnlaget for samepolitikken

Forpliktelsene overfor den samiske befolkningen følger av både nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.

Grunnlovens § 108 og Sameloven utgjør grunnlaget for regjeringens mål om å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Forpliktelser overfor den samiske befolkningen følger også av internasjonale konvensjoner, særlig FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, samt ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Internasjonale avtaler

Nasjonale lovverk og forskrifter

Andre nasjonale og regionale føringer og avtaler

Det er viktig å påpeke at alle nasjonale myndigheter, fylkeskommuner og kommuner har dette ansvaret, uavhengig av om de er en del av forvaltningsområdet for samiske språk eller ikke. Forvaltningsområdet for samiske språk gir kommunene et utvidet ansvar og forpliktelser for å fremme likestilling mellom samisk og norsk, i samsvar med de språkreglene som er fastsatt i sameloven.

KS e-læring om samer og nasjonale minoriteter

E-læringskurs om samer og nasjonale minoriteter

Dette e-læringskurset handler om samer og nasjonale minoriteter i Norge. Kurset gir informasjon om de ulike minoritetsgruppene, hvilke saker de er opptatt av og hvilke rettigheter de har. Kurset gir også råd om hvordan du bør gå fram for å gi gruppene et godt møte med det offentlige. Ansatte på alle nivå i stat og kommune er målgruppe for kurset. 

Samer og nasjonale minoriteter i Norge

Samer er urfolk i Norge. Vi har også fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener/norskfinner, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Opplæringsprogrammet tar for seg gruppenes historie, kultur og samfunnsforhold. Kurset gir også råd om hvordan du bør gå fram når du har en sak som angår minoritetene.

Om kurset

Kommunal- og distriktsdepartementet har det faglige ansvaret for innholdet i kurset. Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner har gitt innspill til innholdet.

Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte på alle nivå i statsforvaltningen og i kommuner og fylkeskommuner.

Kurset har følgende moduler:

  • Introduksjon
  • Informasjon om de ulike gruppene
  • Lover og regelverk
  • Saksbehandling

Det er lagt inn oppgaver underveis, slik at du kan teste hva du har fått med deg. Det er ikke nødvending med forkunnskaper for å ta kurset.
Nettkurs, tidsbruk ca. 40 min.

Ta kurset