Doajmmapládna

Sámedigge juollodi jahkásasj rudájt sámegielháldadimsuohkanijda ma galggi sámelágav kapihtal 3 ållidit. Dá rudá juogeduvvá guokta oassijda; vuodo- ja dievnastusdoarjja ja åvddånahttemdårja.

Ulmme doarjjaårnigij:

      I.         Viesajdiddje sámegielaj háldadimguovlon bessi sámegielav dåjmalattjat adnet guládallamin almulasj ásadusáj

     II.         Viesajdiddje bessi sámegielav oahppat ja åvdedit

Hábmera suohkan viertti vuosedit gåktu ruhtadårja aneduvvi. Dát merkaj suohkan dahká doajmmaplánav vuodo- ja dievnastusoassáj ja åvddånahttemoassáj. Pládna máhttá ådåstuhteduvvat ja pládna sáddiduvvá Samediggáj åvddål vuoratjismáno 01.biejve juohkka jage.


Bivddip viesáda, bargge ja barggosuorge Hábmerin buktet moalgedimijt, rievddadimoajvvadusájt ja ådå dåjmaoajvvadusájt.
Mujte åvddånahttemoasen le gájbbádus galggi liehket dåjma mánájgárddemánájda ja skåvllåoahppijda.

______________________________________________________________

Aktivitetsplan

Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap. 3. Midlene er delt inn to deler; basis- og betjeningsdel og utviklingsdel.

Målet for tilskuddsordningen:

I. Innyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser

II. Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune må vise hvordan tilskuddsmidlene skal brukes. Dette innebærer at kommunen utarbeider en aktivitetsplan for både basis- og betjeningsdel og utviklingsdel. Denne planen skal sendes Sametinget innen 01.april hvert år.

Innbyggere, kommunalt ansatte og kommunale enheter i Hábmer – Hamarøy bes fortløpende om å komme med kommentarer, endringer og forslag på nye tiltak.

______________________________________________________________

Tilskudd fra Sametinget
Årlige midler tildelt av Sametinget til forvaltningskommunene er ment å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler (kapittel 3). 

Samelovens språkregler har som mål å sikre innbyggernes rettigheter til å:
- bruke samisk språk i kontakt med offentlige organer
- møte samisk språk i offentlig sammenheng

Dette inkluderer følgende språklige rettigheter for innbyggerne:

- Oversettelse av regler, kunngjøringer og skjema (§ 3-2)
- Rett til svar på samisk (§ 3-3)
- Informasjon om språkrettigheter (§ 3-3a)
- Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og omsorgsinstitusjoner (§ 3-5)
- Individuelle kirkelige tjenester (§ 3-6)
- Rett til utdanningspermisjon (§ 3-7)
- Rett til opplæring i samisk (§ 3-8)
- Samisk i kommuneadministrasjonen og folkevalgte organer (§ 3-9)

Målet for basis- og betjeningstilskuddet: Kommunene betjener på samisk og de synliggjør samisk språk. 

Målet for språkutviklingstilskuddet: Gjennom språktiltak legger kommunene til rette for at flere innbyggere, spesielt samiskspråklige barn og ungdommer får bruke samiske språk. Utviklingstilskuddet skal på grunnlag av kommunenes 3-årige språkplaner brukes til å styrke situasjonen for samisk i barnehagene og i skolen. Tilskuddet skal ikke brukes til kommunens lovpålagte oppgaver, men til ekstra tiltak for styrking og utvikling av de samiske språkene hos samiskspråklige barn i kommunene.

Beregningsgrunnlaget for tospråklighetstilskudd til kommunene er tredelt; én basisdel, én betjeningsdel og én utviklingsdel.

Av en samlet pott til kommunene så deles dette slik;
Basisdelen deles likt mellom kommunene (40%). Antall elever med samisk som første- og andre språk og antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i hver kommune legges til grunn ved beregning av betjeningsdelen (35%). F.o.m. 2016 tildeles utviklingsdelen til kommunene på bakgrunn av samarbeidsavtale, aktivitetsplaner og rapporterte resultater (25%)

 


Aktivitetsplan 2023                                 Tilskuddsbrev 2023

Aktivitetsplan 2024                                 Tilskuddsbrev 2024