Doajmmapládna

Sámedigge juollodi jahkásasj rudájt sámegielháldadimsuohkanijda ma galggi sámelágav kapihtal 3 ållidit. Dá rudá juogeduvvá guokta oassijda; vuodo- ja dievnastusdoarjja ja åvddånahttemdårja.

Ulmme doarjjaårnigij:

      I.         Viesajdiddje sámegielaj háldadimguovlon bessi sámegielav dåjmalattjat adnet guládallamin almulasj ásadusáj

     II.         Viesajdiddje bessi sámegielav oahppat ja åvdedit

Hábmera suohkan viertti vuosedit gåktu ruhtadårja aneduvvi. Dát merkaj suohkan gålmåjahhkásasj doajmmaplánav dahká vuodo- ja dievnastusoassáj ja åvddånahttemoassáj. Pládna máhttá ådåstuhteduvvat ja pládna sáddiduvvá Samediggáj åvddål bårggemáno 31.biejve juohkka jage.


Bivddip viesáda, bargge ja barggosuorge Hábmerin buktet moalgedimijt, rievddadimoajvvadusájt ja ådå dåjmaoajvvadusájt.
Mujte åvddånahttemoasen le gájbbádus galggi liehket dåjma mánájgárddemánájda ja skåvllåoahppijda.

______________________________________________________________

Aktivitetsplan

Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap. 3. Midlene er delt inn to deler; basis- og betjeningsdel og utviklingsdel.

Målet for tilskuddsordningen:

I. Innyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser

II. Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket

Hábmera suohkan/Hamarøy kommune må vise hvordan tilskuddsmidlene skal brukes. Dette innebærer at kommunen utarbeider en 3-årig aktivitetsplan (med mulig revidering hvert år) for både basis- og betjeningsdel og utviklingsdel. Denne planen skal sendes Sametinget innen 31.august hvert år.

Innbyggere, kommunalt ansatte og kommunale enheter i Hábmer – Hamarøy bes om å komme med kommentarer, endringer og forslag på nye tiltak.

Verdt å merke er at for utviklingsdelen så stiller Sametinget krav om at det skal være tiltak for barnehagebarn og skolebarn.

______________________________________________________________

Beregningsgrunnlaget for tospråklighetstilskudd til kommunene er tredelt; én basisdel, én betjeningsdel og én utviklingsdel.

Av en samlet pott til kommunene så deles dette slik;
Basisdelen deles likt mellom kommunene (40%). Antall elever med samisk som første- og andre språk og antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i hver kommune legges til grunn ved beregning av betjeningsdelen (35%). F.o.m. 2016 tildeles utviklingsdelen til kommunene på bakgrunn av samarbeidsavtale, aktivitetsplaner og rapporterte resultater (25%)