Forvaltningsområdet for samiske språk omfatter

Finnmark:
Guovdageaidnu/Kautokeino
Kárášjohka/Karasjok
Deatnu/Tana
Unjárga/Nesseby,
Porsáŋgu/Porsanger 

Troms:  
Gáivuotna/Kåfjord
Loabák/Lavangen
Dielddanuorri/Tjeldsund

Nordland:

Hábmer/Hamarøy
Aarborte/Hattfjelldal

Trøndelag:

Snåase/Snåsa 
Raarvihke/Røyrvik 
Rosse/Røros

De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet.

Forvaltningsområdet for samisk språk er fastsatt gjennom sameloven § 3-1 med forskrifter, og består i dag av kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana, Porsanger, Nesseby, Kåfjord, Lavangen og Tjeldsund i det nordsamiske området, Hábmer-Hamarøy i det lulesamiske området og Hattfjelldal, Røyrvik, Røros og Snåsa i det sørsamiske området.

Tre ulike kommunekategorier (kilde: Sametinget.no)

Stortinget vedtok 30. mai 2023 endringer av språkreglene i sameloven som innebærer endringer for det som i dag er forvaltningsområdet for samiske språk. Det er innført tre ulike kommunekategorier tilpasset de ulike språksituasjonene i kommunene; språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og språkstimuleringskommuner. 

Språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner skal ha det høyeste rettighetsnivået, og tilsvarer kommuner som er en del av dagens forvaltningsområde. Språkstimuleringskommuner vil være for kommuner hvor den samiske befolkningen i hovedsak er tilflyttet, og ikke har samme tilknytning til samisk språk.

Når kommuner søker seg inn i forvaltningsområdet for samiske språk, må de opplyse om hvilken kategori de ønsker å være i, og dermed kan kommunene i stor grad bestemme selv hvilket språkrettighetsnivå de ønsker å ha. Det vil også være mulig å endre kategori om språksituasjonen i kommunen endrer seg, og man kan dermed gi befolkningen flere rettigheter og tilbud etter hvert.

Språkutviklingskommuner

Denne kategorien er den kategorien hvor kommuner har de største forpliktelsene. Kommunene vil ha alle forpliktelsene som de har i dag. I tillegg får kommunene et krav om at de også skal bruke samisk internt i den kommunale administrasjonen og i kommunestyret. Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana er inndelt i denne kategorien

Befolkningen har:

 • Rett til samtidig muntlig svar på samisk
 • Rett til skriftlig svar på samisk
 • Rett til å bruke samisk (både skriftlig og muntlig) i domstolene og husleietvistutvalget
 • Rett til å bruke samisk muntlig overfor politi og påtalemyndighet
 • Rettigheter til å bruke samisk i kriminalomsorgen
 • Rett til å bli betjent på samisk i offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner
 • Rett til samiskspråklige tjenester fra Den norske kirkes menigheter

Annet:

 • I språkutviklingskommuner skal samisk være likestilt med norsk internt i den
  kommunale administrasjonen og i kommunestyret. (ny – tidligere var dette valgfritt)
 • Kommunen skal drøfte utfordringene for samiske språk i kommunens planstrategi. Kommunen skal fastsette sine mål for å styrke samisk språk som en tematisk kommunedelplan eller i kommuneplanens samfunnsdel.

Språkvitaliseringskommuner

I denne kategorien er det ikke rett til samtidig muntlig svar på samisk, i tillegg til at det ikke er noe krav om intern bruk av samisk i kommunen. Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hábmer-Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa er inndelt i denne kategorien

Befolkningen har:

 • Rett til muntlig svar på samisk (men ikke samtidig dersom ikke mulig)
 • Rett til skriftlig svar på samisk
 • Rett til å bruke samisk (både skriftlig og muntlig) i domstolene og husleietvistutvalget
 • Rett til å bruk samisk muntlig overfor politi og påtalemyndighet
 • Rettigheter til å bruke samisk i kriminalomsorgen
 • Rett til å bli betjent på samisk i offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner
 • Rett til samiskspråklige tjenester fra Den norske kirkes menigheter

Annet:

 • Kommunen kan velge om de vil at samisk være likestilt med norsk internt i den
  kommunale administrasjonen og i kommunestyret
 • Kommunen skal drøfte utfordringene for samiske språk i kommunens planstrategi. Kommunen skal fastsette sine mål for å styrke samisk språk som en tematisk kommunedelplan eller i kommuneplanens samfunnsdel.

Språkstimuleringskommuner

Språkstimuleringskommuner skal sørge for et samisk språk- og kulturtilbud til barn, unge og eldre.

Befolkningen har:

 • Rett til å bruke samisk (både skriftlig og muntlig) i domstolene og husleietvistutvalget
 • Rett til å bruk samisk muntlig overfor politi og påtalemyndighet
 • Rett til å bruke samisk muntlig i kriminalomsorgen

Annet:

 • Kommunen skal drøfte utfordringene for samiske språk i kommunens planstrategi. Kommunen skal fastsette sine mål for å styrke samisk språk som en tematisk kommunedelplan eller i kommuneplanens samfunnsdel.

Tilskudd fra Sametinget

Årlige midler tildelt av Sametinget til forvaltningskommunene er ment å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler (kapittel 3). Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at flere innbyggere, spesielt samiskspråklige barn og ungdommer, kan bruke samiske språk gjennom språktiltak.

Utviklingstilskuddet, basert på kommunenes språkplaner, skal brukes til å styrke situasjonen for samisk i barnehagene og skolene. Midlene er ikke ment for kommunens lovbestemte oppgaver, men for ekstra tiltak som bidrar til styrking og utvikling av de samiske språkene blant samiskspråklige barn i kommunene.