Søker: Cermaq Norway Salmon AS 

Søknaden gjelder: Forlengelse av tillatelse 

Omsøkt biomasse: 2.500 tonn MTB 

Lokalitet: Horsvågen 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º01,278` Ø 15º17,973` 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Hamarøy kommunes sin hjemmeside www.hamaroy.kommune.no. 

Eventuelle merknader til søknaden må sendes skriftlig til kommunen på postmottak@hamaroy.kommune.no senest 15. desember 2023.