Etter anmodning fra IMDi -Integrerings og mangfoldsdirektoratet, vedtok kommunestyret i Hábmer - Hamarøy i møtet 14. desember 2023, å bosette 70 flyktninger i 2024, herav 8 enslige mindreårige flyktninger over 15 år (møteprotokol ligger under Møtekalender). Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.  

Enslige mindreårige flyktninger som kommer til Hamarøy, skal bosettes i Sentrum bofellesskap ved Hamarøy Internasjonale Senter (HIS). Det er plass til 8 ungdommer i aldersgruppen 15-18 år tilknyttet bofelleskapet. Kommunen ser etter medarbeidere som vil bidra i det viktige arbeidet med omsorg og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Det er lyst ut seks 100% fast stillinger som miljøarbeider på HIS og en stilling som avdelingsleder Sentrum bofelleskap. 

Les mer om stillinger og søk på kommunens nettside: