Øvelsene ble gjennomført uten at verken innsatspersonell ved Oppeid stasjon eller de ansatte på sykehjemmet visste noe om verken omfang eller innhold. Det ble blant annet øvd på varslingsrutiner, rolleforståelse, evakuering av mennesker fra røykfylte rom m.m.  

Både helse og brann hadde egne delmål for øvelsen, blant annet å lese hendelsen, kommunikasjon og samvirke mellom nødetat og ansatte på sykehjemmet. Det var også satt felles øvingsmål som dreide seg om samarbeid, felles situasjonsforståelse, ansvarsforhold og organisering. 

Det ble gjennomført felles evaluering i etterkant, og deretter egne evalueringer med sikte på øvingsmålene. 

Både øvingsledelsen og ansatte er fornøyd med gjennomføring og ikke minst med innsatsen, som gav god læring for alle.