Evenásje suohkanis oassálasstin suohkanoajvve Terje Bartholsen, rádevadde Eli Strømberg ja sijddavarresvuodadievnastusá suorggejådediddje Jorunn Heidi Olsen. Dielddanuori suohkanis oassálasstin sadjásasj suohkanoajvve Hugo Heimgård ja rádevadde Lena Torbergsen. Hábmera suohkanis oassálasstin varresvuoda ja álkkádusá oajvemusjådediddje Ann-Elise Os, prosjæktajådediddje Vendla Nielsen ja sáme giella ja kultuvrradålkkå Peggy Øvervoll. Sámedikkes oassálasstin varresvuoda ja sosiálla ahkep rádevadde Inga Margrethe Eira Bjørn ja varresvuoda ja sosiálla suorggejådediddje Lisbeth Vesterheim Skoglund. Sáme klinihkas oassálasstin klinihkaoajvve Amund Peder Teigmo ja klinihkarádevadde Birgit Lãnsman. Helse Nord:as oassálassti sáme rádevadde Tone Amundsen.

Sierraláhkáj ájnas sáme varresvuodav bajedit ja dahkat sajijt gånnå máhttep åtsådallamijt juohket, inspirasjåvnåv oadtjot nubbe nuppes. Ja sierraláhkáj ájmodis guládallam adnet Sámedikkijn ja spesialisstavarresvuodadievnastusáj.

Edna gijtto bæjvásjjådediddjáj Kirsti Myrnes Balto ja varresvuodasuorgejådediddje Rakel Elisabeth Gaup Várdobáiki sáme guovdátjin gudi gåhttjun mijáv guládallamtjåhkanibmáj.

Norsk

Fra Evenes kommune deltok ordfører Terje Bartholsen, rådgiver Eli Strømberg og Enhetsleder hjemmetjenesten Jorunn Heidi Olsen. Fra Tjeldsund kommune deltok varaordfører Hugo Heimgård og rådgiver Lena Torbergsen. Fra Hábmera suohkan deltok kommunalleder helse og velferd Ann-Elise Os, prosjektleder Vendla Nielsen og samisk språk- og kulturtolk Peggy Øvervoll. Fra Sametinget deltok seniorrådgiver helse og sosial, Inga Margrethe Eira Bjørn og seksjonssjef for avdeling helse og sosial, Lisbeth Vesterheim Skoglund. Fra Sámi klinihkka i Finnmark deltok klinikksjef Amund Peder Teigmo og klinikkrådgiver Birgit Lãnsman. Fra Helse Nord deltok samisk rådgiver Tone Amundsen.

Det er særdeles viktig å sette samisk helse på dagsorden og skape rom der man kan dele erfaringer, få inspirasjon som er nyttige og inspirerende både for vår egen og andre kommuner. Og ikke minst er det veldig viktig å ha god dialog med både Sametinget og spesialisthelsetjenestene.

Stor takk til daglig leder, Kirsti Myrnes Balto og leder helseavdeling Rakel Elisabeth Gaup ved Várdobáiki samisk senter som inviterte til dialogmøtet.