Den eneste i Norge

I begrunnelse for nominasjonen skriver Statsforvalteren i Nordland blant annet at:

«Àjluovta skåvllå/Drag skole er en skole som over tid har drevet godt til tross for omkringliggende utfordringer få andre skoler har vært i. «Tysfjordsaken» har vært betydelig omtalt i mediene og var lenge med på å gi bygda der skolen er lokalisert, et betydelig stigma.

Àjluovta skåvllå/Drag skole har jobbet proaktivt og utrettelig for å bygge positive selvbilder for skolens elever og de har bidradd med svært mye kompetanse i Jasska-prosjektet som har jobbet med forebygging og gjenopprettende prosesser etter Tysfjordsaken.

I dette arbeidet har Àjluovta skåvllå/Drag skole vist seg som en uredd og inkluderende aktør som har satt barnas fokus først og de har oppnådd svært gode resultater i arbeidet.

Àjluovta skåvllå/Drag skole har hatt en profesjonell og inkluderende skoleledelse over tid som har skapt mulighetsrom i den situasjonen bygda har vært i. Skolen er også den eneste i Norge der det undervises ikke bare i, men på samisk. Samisk brukes som undervisningsspråk i en rekke fag. Skolen har omtrent 70 prosent av de lulesamiske elevene i hele Norge og er en stor bidragsyter i å utdanne samisktalende elever som etterpå bidrar med sin språkkompetanse i viktige samfunnsfunksjoner som lærere, i media og innen forskning. Uten Àjluovta skåvllå/Drag skole er det vanskelig å se for seg at lulesamisk ville vært et levende språk i daglig bruk i dag».

Vedlegg fra Statsforvalteren i Nordland kan lastes ned i pdf.

Kriterier for prisen

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom.

Kriterier for prisen:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.