I henhold til Esktl. § 8 A-2 er skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer satt til verdien multiplisert med 0,7, som betyr at skattegrunnlaget reduseres med 30 %.

Er skatten for en eiendom mindre enn kr 300 skal det ikke skrives ut skatt, jfr. Eiendomsskattelovens § 14.

Skatteseddel sendes elektronisk til eierrepresentant via SvarUt. Eier eller regningsmottaker har mulighet for å klage på taksten som danner grunnlaget for skatt. Eventuell klage må i henhold til Esktl. § 19 fremsettes skriftlig innen 6 uker etter mottak av denne melding eller den dagen kunngjøringen skjer, senest 12.04.23. Klagen må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor man mener at den fastsatte taksten er feil. Mer informasjon finnes på Hamarøy kommunes nettside. Klage kan fremmes hvert år såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klage sendes Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller postmottak@hamaroy.kommune.no

Skattyter kan også, i særlige tilfeller, søke om kortvarig utsettelse av betaling av eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse. Slike søknader bør fremmes snarest mulig etter mottatt faktura. Søknad må begrunnes.

Eiendomsskatten blir fakturert i to terminer med forfall 20.04. og 20.10. Selv om taksten blir påklaget, skal faktura betales. Ved medhold i klage, vil for mye innbetalt skatt bli tilbakebetalt.