Hvem kan få tilskudd

Kommunen kan gi tilskudd til:

  • etablering av nybygg til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyrregulativ
  • ombygging/renovering til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyrregulativ
  • regulering av arealer til bolig- og næringsformål i privat regi til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Tilskuddsordningen omfatter ikke:

  • fritidsboliger
  • gjenoppbygging etter brann-/naturkatastrofe.

Slik søker du

Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes samme år som ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygget foreligger. Frist for å søke er 1. desember det året ferdigattest foreligger.

Søknader behandles fortløpende. Innvilgende tilskudd utbetales fortløpende. Rammene for tilskuddsordningen og de enkelte satsene fastsettes hvert år av kommunestyret i Hamarøy kommunes gebyr- og avgiftsregulativ.

Søknaden må inneholde informasjon om formålet med tiltaket.

Følgende dokumentasjon må sendes inn sammen med søknaden:

  • Godkjent reguleringsplan
  • Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
  • Dokumentasjon på utgifter skal vedlegges søknaden (for søknader til hovedombygging/renovering).

Søknad sendes til Hamarøy kommune v/Samfunn og utvikling, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller til postmottak@hamaroy.kommune.no.

Mer informasjon om tilskudd her.