Møtet var på vegne av ordfører organisert av beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes. Deltakere fra kommunen var ordfører, kommunedirektør, beredskapskoordinator, kommunikasjonsansvarlig, kommuneoverlege og leder psykososialt kriseteam. Fra beredskapsaktørene deltok The Quartz Corp, Hamarøy og Tysfjord bondelag, Heimevernet HV-14, Sivilforsvaret LIA-Hamarøy, Kystnett AS, Ofoten Interkommunale Utvalg mot akutt forurensing, Politiet, Salten Brann IKS, Nordlandssykehuset ambulansetjenesten område 3 (Hamarøy og Steigen), Den norske kirke, N.K.S Omsorgsberedskapsgruppe og Hamarøy Røde kors.

Formålet med møtet var å bli bedre kjent med beredskapsrådets funksjon, få oversikt og bli bedre kjent på tvers og få fram eventuelle utfordringer. I tillegg ble det signert nye 4-årige beredskapsavtaler med N.K.S. Hamarøy omsorgsberedskapsgruppe og Hamarøy Røde Kors. Disse avtalene skal bidra til å styrke beredskapen i lokalsamfunnet.

Beredskapsrådet er besluttet opprettet av kommunestyret, og har disse oppgavene:

  • Klargjøring av ansvars -og rolledeling i samfunnssikkerhets -og beredskapsarbeidet.
  • Tverrfaglig utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold, og se på hvordan tverrsektorielt samarbeid, samordning og samvirke kan organiseres og gjennomføres på en best mulig måte.
  • Samordning av analyser, beredskapsplanverk og tiltak.
  • Være et rådgivende organ i beredskapsspørsmål til beslutningstakere på kommunalt nivå.
  • Ta initiativ til samarbeidsavtaler der det er naturlig.
  • Samordning av beredskapsarbeidet (krisehåndteringen) under en uønsket hendelse.