OBS! Tjuovvop njuolgadusájt gájka ásadimijn njoammomsuodjalime hárráj; boade jus la vieddje, mujte miehtara gaskav ietjá ulmutjijda ja basá/sprijtti giedajt álu.


OBS! Normale smittevernregler gjelder på alle arrangement; kom når du er frisk, hold en meters avstand og vask/sprit hender ofte.

Samisk språkuke 2020 program_Page_1

Mánnodagá gålgådismáno 19.biejve / Mandag 19. oktober

Kl. 18-21 Árran:

Árran -julevsáme guovdásj ja Hábmera suohkan li ásadam prosjevtav "Julevsáme mánájgirje". Sihtap tjoahkkit divna utmutjijt gudi berusta sámegielav ja jårggålimev, rubbmelasj tjåhkanibmáj Árranin.

Dán iehket lip oadtjum gielladiehtev Nora Fangel-Gustavson lågådallat «Vædtsaga jårggålimbargo hárráj».
Dát lågådallam le oasse prosjevtas, ja sihtap tjoahkkit divna utmutjijt gudi berusta sámegielav ja jårggålimev, rubbmelasj tjåhkanibmáj. Valla sjaddá aj mahttelis tjuovvot Teams:a baktu.

Nora Fangel-Gustavson lågådallá Teams:a baktu, valla sjaddá lågådallam, hárjjidusá ja juogosbarggo. 

Sávadus sjaddá tjuovvolibme dán lågådallamis ådåjakmánon, gånnå aj Nora le tjoahken.

Ásadibme le nåvku.

Sváldas ásadibmáj.


Kl. 18-21 Árran:

Árran- lulesamisk senter og Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har gått sammen om prosjektet «Julevsáme mánájgirje». Vi ønsker å samle alle som interesserer seg for samisk språk og oversettelsesarbeid til et fysisk møte på Árran. Til denne kvelden har vi fått språkviter Nora Fangel-Gustavson til å forelese om «Verktøy for oversettelse».

Denne forelesningen er en del av prosjektet, og vi ønsker å samle alle som interesserer seg for samisk språk og oversettelsesarbeid. Det er to muligheter for å være med: Møt opp i auditoriet på Árran, eller vær med gjennom programmet Microsoft Teams. Arrangementet på Árran følger vanlige smittevernregler. Vær ute i god tid!

Nora Fangel-Gustavson foreleser via Teams, men det vil bli både forelesning, øvelser og gruppearbeid.

Det er ønskelig med ei oppfølging av denne forelesningen i januar måned der også Nora deltar fysisk.

Arrangementet er gratis.

Lenke til arrangementet finner du her.

Samisk språkuke 2020 program_Page_2

Dijstahka gålgådismáno 20.biejve / Tirsdag 20. oktober

Kl. 10-12 Árran:

Bli med på lesing av ny, lulesamisk bibeltekst! Lesingen er en del av programmet under den samiske språkuken 2020.

I auditoriet på Árran vil bibeloversetter Kåre Tjihkkom presentere helt nye tekster fra Det gamle testamentet. Det blir anledning til å gi respons underveis. Lytt til teksten, gi tilbakemelding og vær med på å forme språket i den nye lulesamiske bibelen!

Det er tre muligheter for å være med: Møt opp i auditoriet på Árran. Vær med gjennom programmet Microsoft Teams. Eller følg lesingen på nettet. Arrangementet på Árran følger vanlige smittevernregler. Vær ute i god tid!

Lenke til arrangementet finner du her.

Gasskavahko gålgådismáno 21.biejve / Onsdag 21. oktober

Kl. 11.00-14.00 Tysfjord ASVO:

VBÁ Hábmer sihtá aj oassálasstet giellavahkkuj «rabás kontåvrråbiejvijn» Tysfjord ASVO:n, gånnå diededi VBÁ:a birra álkkádussebrudagán ja gånnå aj sihti ulmutjijt iejvvit gudi dárbov adni aktijvuodav válldet VBÁ:ajn. 

11.00 Guossodibme
11.30 Buorisboahtem VBÁ-jådediddjes
11.45 VBÁ:a doajmma álkkádussebrudagán
12.30 VBÁ bargge vásstedi gatjálvisájt – ájnegis aj jus la sávvadus
14.00 Låhpadibme 

Kl. 17.00-20.00 Gruvas:

Hábmera birásdievnastus ásat tjaktjaávvudallamav addnijda.

Tjaktjaávvudallam le gájka addnijda suohkanin ja le sjaddam jahkásasj ávvudallam, oasen -ja låhpadibme biráslabudimes majt bargge ásadi árra gidás maŋŋetjaktjaj.

Sjaddá vuorbbádimev tjáppa vuojtojs ja guossodibme. Gå le giellavahkko hiehpá ávvudallamav låhpadit konsertatjin artistajn Lars Magne Andreassen, kl. 19.00-20.00.

Kl. 18.30-20.00: ÁJLUOVTA GIRJJEVUORKÁN

GULLDALIT JA DUODJUHIT

Jieddnáslåhkåm julevsámegiellaj. Ole Fredrik Vándar ja Anne Silja Turi låhkåba. Buorisboahtem gådågijn, lådågijn jali ietjá duojij.

Káffa, tiedja, guossodibme, duodjuhibme, ságastallama. Nåvkå.

Njoammomsuodjalime diehti li gallegasj saje; miján la sadje birrusin 12 ulmutjijda. Buorisboahtem!


Kl. 11.00-14.00 Tysfjord ASVO: 

NAV Hamarøy ønsker å være med å markere samisk språkuke. Dette gjør de med å markere uka med en åpen «kontordag» på Tysfjord ASVO hvor de informerer om NAV i velferdssamfunnet og vil samtidig på slutten av dagen eks. etter lunch, møte enkeltbrukere som vil snakke med dem.

11.00 Bevertning
11.30 Velkommen v/NAV leder
11.45 NAV sin rolle i velferdssamfunnet
12.30 NAV ansatte er tilgjengelig for spørsmål – også individuelt om ønskelig
14.00 Avslutning og vel hjem

Arrangementet følger vanlige smittevernregler. Vær ute i god tid!

Kl. 17.00-20.00 Gruvas:

Miljøtjenesten Hamarøy arrangerer høstfest for brukere av miljøtjenesten
Høstfesten er for alle brukere i miljøtjenesten i kommunen og er blitt en årlig happening som et ledd og avslutning på at personalet arrangerer miljøtrimmen fra tidlig vår til sen høst. 
Det vil bli trekning av fine premier. Samt servering av mat, drikke og snack. 
Siden det er samisk språkuke passer det fint å avslutte festen med en minikonsert med Lars Magne Andreassen fra kl 19.00 til kl.20.00.
 
Kl. 18.30-20.00 DRAG BIBLIOTEK:

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Hamarøy bibliotek inviterer til LYTT OG STRIKK.

Høytlesning på lulesamisk. Ole Fredrik Vándar og Anne Silja Turi leser. Du er velkommen til å ta med deg strikketøy eller annen lett duodje hvis du ønsker det. Kaffe, te, enkel servering, håndarbeid, hyggelig prat. Gratis.

Av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser; vi har bare plass til ca 12 personer. Velkommen!

Giellavahkko Hábmera girjjevuorkán – Samisk språkuke på Hamarøy bibliotek

Hábmera girjjevuorkká oassálasstá muhtem dåjmajn. 

Donald-quiz! 
Vuolli Vuojatjis subtsas «Vuolli guossit: Nuortta-Vuonav ja stádav Áltá» le ájttak almoduvvam julevsámegiella, nuorttasámegiellaj, oarjjelsámegiellaj ja dárogiellaj. Heidi Birgitta Andersen le julevsámegiellaj jårggåluvvam, ja dál le stuorra ávvo oadtjot máhttelisvuodav Vuolle Vuolatjis julevsámegiellaj låhkåt. 

Hábmera girjjevuorkká le dahkam quizav Vuolle Vojatjisá birra giellavahkkuj. Quiza le digitálla, ja gávnnu girjjevuorká næhttabielen, Facebookan ja páhpparijn girjjevuorkájn suohkanin. Giellavahko maŋŋela gæssuji vuojttijt quizas. Vojto li Vuolli Vuojatjis-bláde, dárogiellaj ja julevsámegiellaj, ja gukse giellavahkos.

Duodjuhit ja gulldalit 
Getja ásadusáv GULLDALIT JA DUODJUHIT

gasskavahko 21.10, kl. 18.30 - 20.00 Ájluovta girjjevuorkán 

Julevsáme galba girjjevuorkán 
Gájka galba Hábmera girjjevuorkán båhti aj julevsámegiellaj. Hábmera girjjevuorkká le aktan Knut Hamus joarkkaskåvllå ja Nordlánda fylkkagirjjevuorkká jårggålam dárbulasj girjjevuorkáterma julevsámegiellaj. Galba vuojnnusij båhti giellavahkon ja galba låppti – ja nanni sámegielav girjjevuorkájn.  


Hamarøy bibliotek markerer språkuka med flere aktiviteter. 

Donald-quiz!
Nylig ble Donald Duck-historien «Vuolli guossit: Nuortta-Vuonav ja stádav Áltá», «Donald Duck besøker Nord-Norge og byen Kaldtja!» utgitt på både lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk og norsk. Heidi Birgitta Andersen står bak oversettelsen til lulesamisk, og det er en stor glede å endelig få muligheten til å lese Donald på lulesamisk igjen. 

Hamarøy bibliotek har laget en lulesamisk quiz om Donald Duck til språkuka. Quizen er tilgjengelig digitalt på bibliotekets nettsider og facebook og i papir-utgave på bibliotekene i kommunen. Etter Giellavakkho – Samisk språkuke trekkes det flere vinnere av quizen. Premiene er Donald-bladet både på norsk og samisk og guksi-kopper fra språkuka. 

Lytt og strikk
Se arrangementet LYTT OG STRIKK

onsdag 21.10, kl. 18.30 - 20.00 Drag bibliotek

Lulesamiske skilt i biblioteket
Alle innvendige skilt på Hamarøy bibliotek, fra bokhyller til selvbetjent utlån, blir tospråklige på norsk og lulesamisk. I samarbeid med Knut Hamsun videregående skole og Nordland fylkesbibliotek har Hamarøy bibliotek oversatt nødvendige bibliotek-termer til lulesamisk. Skiltingen kommer opp i anledning Giellavakkho – Samisk språkuke og vil være et permanent tilskudd til å løfte samisk språk i bibliotekene. 

Ietján / annet:

Skåvlå ja mánájgárde adni ietja sierra gárvvidusá ja ásadusá.


Skoler og barnehager har egne opplegg og arrangement under språkuken