Arbeidet med containerhavn på Drag startet i Tysfjord kommune og ble fulgt opp av fellesnemnda før sammenslåing. Kommunestyret i Hamarøy har enstemmig støttet investeringen siden første gangs behandling våren 2020. Underveis har det vært arbeidet med finansiering, samt nødvendige forberedelser for prosjektet. 

I juni 2021 fattet kommunestyret i Hamarøy vedtak om ekspropriasjon av grunn, og det ble søkt om forhåndstiltredelse. Ekspropriasjonsvedtaket ble påklaget av grunneier og oversendt til Statsforvalteren for avgjørelse. Søknaden om forhåndstiltredelse ble da satt i bero av Statsforvalteren under klagebehandlingen. 

Containerhavna vil bidra til å støtte opp om aktiviteten til TQC på Drag, og er også et betydelig miljøprosjekt som vil flytte årlig 500 000 km godstransport fra vei til sjø, med tilhørende positive miljøkonsekvenser samt bedret trafikksikkerhet. Videre vil prosjektet bygge opp under Drag industrikai som et regionalt knutepunkt for containertransport og logistikk – noe som kan bidra til ytterligere næringsaktivitet i kommunen.


Statsforvalteren i Nordland melder nå at: 
Statsforvalteren stadfester Hamarøy kommunes vedtak av 16. juni 2021 om ekspropriasjon av grunn fra gnr. 260 bnr. 469 til gjennomføring av ovennevnte reguleringsplan. Klagen tas ikke til følge. Dette vedtaket kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Statsforvalteren gir samtykke til forhåndstiltredelse til eiendommen i samsvar med søknad av 7. juli 2021, jf. oreigningslova § 25. Dette vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagebehandling - stadfestelse av ekspropriasjonsvedtak - samtykke til forhåndstiltredelse - 260_469 - Hamarøy