Bosetning av flyktninger

Kommunestyret i Hábmera - Hamarøy har vedtatt å bosette 61 flyktninger i 2022. Til nå har kommunen bosatt 19 flykninger og 13 av disse er fra Ukraina. Alle blir fortløpende tatt inn i kommunale systemer. Det er ansatt en ny programveileder fast i 100% stilling fra 1. juni som skal arbeide med flyktninger fra bosetting til gjennomført introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven/integreringsloven, og generell bistand og oppfølging av flyktninger i vår kommune.  

Hamarøy frivilligsentral planlegger også ulike tiltak i samarbeid med frivillige for å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet. Vil du bidra? Ta kontakt med Hamarøy frivilligsentral.

Informasjon på ukrainsk finner man her.

Omsorgsberedskap

N.K.S. omsorgsberedskap har samarbeidsavtale med kommunen, og inngår i kommunens beredskapsplan. Gruppen består av 50 personer fra hele kommunen. Gjennom massevaksineringen mot covid-19 har denne gruppen hatt en viktig rolle, og bidratt til at vaksineringen har blitt gjennomført effektivt og med gode smittevernrutiner. Det har nylig vært gjennomført evaluering av samhandlingen mellom kommunen og de frivillige som har stilt opp uke etter uke gjennom et helt år. Det er svært gode tilbakemeldinger og erfaringer fra dette samarbeidet, som viser hvor viktig frivillige hender er for lokalsamfunnet. 

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse

Administrasjonen har jobbet med revisjon av kommunens helhetlige risiko -og sårbarhetsanalyse. Dette arbeidet har vært omfattende og involverer mange samfunnssikkerhets -og beredskapsaktører. Dette arbeidet går nå mot sluttfasen skal ut på høring. Det forventes at ROS-analysen legges fram for politisk behandling til høsten.

Samiske språkmidler

19.-20. mai var Hábmera suohkan - Hamarøy kommune med på innspillseminar om fremtidig tildeling av samiske språkmidler i Alta. Alle kommuner som er samiske språkforvaltingskommuner, var invitert av sametingets administrasjon til å delta. Sametinget ønsker en ny språkområdeordning med ulike kommunekategorier. Kommunens innspill på seminaret er basert på tidligere gitt høringssvar til KDD.

Personvernombud

Kommunens personvernombud er Dejan Zinajic. Han har 20% stilling til dette arbeidet, og har kontordager på kommunehuset mandager. Et personvernombud er en ressursperson som styrker kommunen kunnskap og kompetanse om personvern, og har en rolle både mot innbyggere, i arbeidsgruppa som jobber med disse spørsmålene og kommunens medarbeidere i personvernspørsmål. Personvernombudet er knyttet til stabsavdeling Service/IKT/beredskap. 
Mer info her.


Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik