Karl Bjørn Willumsen (HIS)

Karl Bjørn startet i Hamarøy kommune i 1996 som vikar som nattevakt/vaktmester i HABO (Hamarøy Bo- og aktivitetsanlegg). Han ble fast tilsatt i 1997. I november 2000 ble han ansatt som miljøarbeider i flyktningetjenesten. Og i 2010 ble Karl Bjørn bosettingsansvarlig i flyktningetjenesten, er nå leder for Hamarøy Internasjonale Senter.  

Karl Bjørn er etter mange år med bosettingsarbeid en betydelig ressurs i kommunens integreringsarbeid. Som kollega beskrives han som ansvarsfull, faglig dyktig og ikke minst en trivelig og omgjengelig kollega som det er lett å samarbeide med.   

 

Vigdis Olsen (Marielund Barnehage)

Vigdis har jobbet i Hamarøy kommune siden 1990 da som hjemmehjelp. I 1994 startet hun å jobbe i tidligere Rørvik barnehage som senere ble Skutvik barnehage. Hun har jobbet i full stilling som assistent, der jobben også har vært delt mellom barnehage og kommunal dagmamma for barn med spesielle behov. Vigdis har jobbet både i Skutvik og sist i Marielund barnehage.  
 
Vigdis er ei omsorgsfull og kreativ dame med godt humør, og som både små og store i Marielund barnehage er veldig glad i. Å jobbe i barnehage til man er 67 år er beundringsverdig!

Terje Jensen (Hjemmetjenesten Nord)

Terje Jensen startet i hjemmetjenesten som vaktmester i 1997. Siden da har han hatt ulike arbeidsoppgaver innen både helse og omsorg og teknisk etat. Han har blant annet jobbet i ambulerende natt-tjeneste i hjemmetjenesten, på sykehjemmet og som personlig assistent. Nå jobber han med hjelpemidler til alle innbyggere, og har tett samarbeid og dialog med alle helse og omsorgstjenester.  Terje har også vært hovedverneombud i to perioder og tillitsvalgt i flere perioder.  

Terje er en stabil arbeidstaker med høy arbeidsmoral. Han er et utpreget ja-menneske som er flink til å finne løsninger. Han tar vare på de rundt seg, og er opptatt av hvordan andre har det på jobb. Han har godt humør, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø. Terje har en bred og viktig kompetanse på mye, spesielt innen hjelpemidler og brann. 

Kurt Fossvik (Assisterendekommunedirektør)

Kurt Fossvik ble ansatt som lærer på Hamarøy sentralskole ved skolestart i 1995, og fikk fast tilsetting i 1997. Han har hatt ulike arbeidsområder og roller opp gjennom årene i oppvekstsektoren; lærer, inspektør og rektor. I perioden 2013-2020 har han vært rådgiver og kommunalleder for oppvekst. Han har vært konstituert rådmann/kommunedirektør to ganger. I den nye kommunen ble han tilsatt som assisterende kommunedirektør fra 2020.

Kurt har god lokalkunnskap og oversikt etter lang kommunal praksis, spesielt innenfor oppvekst. Kurt er stabil, kollegial, har godt humør og spiller en viktig brikke i det sosiale fellesskapet. Han har alltid en god replikk på lur! 

Bente Haukås (Psykisk helse og rus)

I sin 26 år lange karriere i kommunen har Bente innehatt og ivaretatt mange ulike oppgaver og et mangfold av utfordringer i takt med endringer i ansvarsområder og organisasjonsstruktur. Hun startet i kommunen i 1996 og jobbet da som vernepleier/sykepleier og etter hvert daglig leder for tilbudet på «Nyhuset” som var “datidens form for omsorgsboliger”. 

Bente var den første i kommunen som ble ansatt i nyopprettet kommunal vernepleierstilling. Hun har blant annet hatt ansvar for oppfølging av funksjonshemmede, vært prosjektansvarlig for tjenesteutvikling og opptrappingsplan psykisk helsevern, og opprettelse og ledelse av dagtilbud/dagsenter innenfor psykisk helse. Hun har vært leder for psykisk helsevern, og har siden 2010 arbeidet som miljøterapeut. 

I hele sitt ansettelsesforhold har Bente vært aktivt i forhold til videreutdanning, kursing, prosjektarbeid og prosjektledelse og ikke minst har hun vært aktiv i fagforeningsarbeid både lokalt og sentralt. Hun er en positiv person, tar utfordringer på strak arm og har et stort nettverk som har kommet tjenesten til gode ved flere anledninger. 

Merete Kristensen (Hamarøy Bygdeheim)

Merete hadde sin første jobb i kommunen som praktikant ved Skutvik barnehage i 1988/89. Hun har vært vikar i ulike stillinger både i Marielund og Mellombygda barnehage og SFO i tidsrommet 1992 til 2005. Fra 2007 jobbet Merete som vikar ved Hamarøy sykehjem, og hun ble ferdig utdannet hjelpepleier i 2008 - med fikk fast stilling fra 2011. Hun har også vært verneombud i mange år på sykehjemmet.

Merete er en stabil og faglig dyktig arbeidstaker. Det sies at “ingen andre har så god kontroll som Merete” på sykehjemmet. Hun er engasjert i jobben, setter seg inn godt inn i ting og strekker seg langt for både beboere, pårørende og kollegaer.