Samfunnsdel

Her arbeider vi med en tentativ dato, 26. januar på Ulvsvåg, for å avholde et felles folkemøte for alle innbyggere i hele kommunen. Det er innbyggerne som gjennom medvirkning er med på å sette utviklingsmål og tiltak i samfunnsdelen. I tillegg til å medvirke som innbyggere, blir de folkevalgtes rolle blir å prioritere tiltak i budsjettet. Det vil bli mye tydeligere i økonomiplanen at Hamarøy kommunes budsjett er og skal være kommuneplanens handlingsdel.

Kommuneorganisasjonen vil også merke arbeidet med samfunnsdelen, men her er det nok arbeidet med å tilpasse organisasjonen til det aktivitetsnivået vi planlegger for i samfunnsdelen som vil merkes mest.

For den enkelte medarbeider vil det også bli et år litt utenom det vanlige. Mot slutten av januar (litt forsinket) setter vi i gang arbeidet med medarbeiderundersøkelser, og det er KS sitt verktøy for å kartlegge arbeidsmiljø -10 faktor som benyttes. Dette vil gjentas ca. annethvert år. Så skal vi sluttføre arbeidet med ny Personal- og lønnspolitisk plan innen 1. mai -22, sammen med de folkevalgte i partssammensatt utvalg (PSU).

Planstyrt kommune

Som dere skjønner av mine prioriteringer i en kort tekst om alt jeg kunne ha skrevet om, - i forhold til det komplekset som er kommunal sektor, er overgangen til å bli en planstyrt kommune det jeg fokuserer aller mest på.

Å være en planstyrt kommune innebærer ikke at vi skal være detaljstyrt, oppfattes som vanskelig, eller bli mer byråkratisk. Heller tvert om. Det betyr at vi har en felles forståelse av hva som er viktig for Hábmera suohkan - Hamarøy kommune som helhet, og hvordan vi ønsker å prioritere for å nå målene våre. Disse kvalitetene vil være svært viktig for alle interessenter og brukere av Hamarøy kommune både nå og i fremtiden.

Nytt år, nye muligheter

Etter at det endelig ble enighet med Narvik kommune i forholdet til det økonomiske oppgjøret etter delingen av Tysfjord kommune, har vi fått betydelige verdier som skal forvaltes. Samtidig har vi også fått større gjeldsforpliktelser som vil kreve at vi planlegger utviklingen av kommunen på en god måte.

Om vi kaller det samarbeid, samhandling eller samskaping, så er det helt avgjørende for vår felles framtid at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune bygges i fellesskap på tvers av generasjoner og geografi.

Med dette som bakteppe er jeg optimist og tenker at 2022 blir det første i en rekke av mulighetenes år for Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

 

Med vennlig hilsen
Odd-Børge Pedersen
Háldadusoajvve - Kommunedirektør