Det er tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i tiltaksområdet (0-10 cm). Resultatene viste tilstandsklasse III (moderat tilstandsklasse) for tjærestoffet PAH (forbindelsen antracen). De øvrige prøvene viste ikke konsentrasjoner av miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand).

Det er registrert gytefelt for torsk og sei innenfor tiltaksområdet. Gytefeltet for torsk strekker seg inn i Dragsbukta, og er lokalt viktig.

Tiltaksområdet er regulert til industri/lager i gjeldende arealplan for Hamarøy kommune.

Søknadsdokumentene legges til offentlig gjennomsyn hos Hamarøy kommune, og på Statsforvalterens nettside: www.statsforvalteren.no. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes på epost til sfno@statsforvalteren.no eller til Statsforvalteren i Nordland, 8002 Bodø innen 23. august 2021.

Utfyllingssøknad