Hovedplan for veg 2024-2031

Hovedplan for veg er en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vegnett. Hovedplan veg er utarbeidet for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.

Planen er en temaplan, og består av et plandokument med status for kommunalt vegnett i Hábmer-Hamarøy, med tilhørende vedlegg. I tillegg har planen en økonomi- og handlingsdel.

Planen skal være et grunnlag til å prioritere og fatte vedtak for vedlikehold og oppgradering av vegnettet.

Hovedplan for veg 2024-2031

Ønsker du å uttale deg til saken?

Evt. merknader sendes Hamarøy kommune innen 29. april 2024 på e-post: postmottak@hamaroy.kommune.no eller post: 

Hàbmera suohkan Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy. 

Merkes med saksnr. 2022/1171.

Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader innen fristen vil forslaget til hovedplan veg forelegges kommunestyret for endelig vedtak.