For at en vei skal kunne defineres som kommunal så bør denne tilfredsstille visse kriterier. Kommunedirektøren foreslår at veier som ikke tilfredsstiller kriteriene for kommunale veier omklassifiseres fra kommunale til private veier. Dette innebærer at drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse veiene overføres til brukere. Hamarøy kommune vil, i den grad kommunen er bruker av private veier, delta i veilag og dekke sin del av kostnadene. Veier som omklassifiseres eller hvor kommunal drift avvikles vil få informasjon om dette i god tid før dette iverksettes slik at man er forberedt på endringen.

Se vedlegg med forslag til kriterier og tilbud om brøyting: Klassifisering av veier.pdf

Saksutredning - Klassifisering av kommunale og private veier - Vintervedlikehold.pdf

Har du innspill eller merknader til forslaget så send de til postmottak@hamaroy.kommune.no senest innen 20. mars 2023.