Uavklarte veinavn:

  • Vei01 (Røsvikveien)
  • Vei02 (Olstøveien)
  • Vei03 (Egerdalsveien)
  • Vei04 (Kyllingmarkveien)
  • Vei05 (Orvikveien)
  • Vei06 (Røttangveien)
  • Vei07 (Sommerselveien)

Hjelseng/Hjellseng/Hjelsenga, Røsvik/Røssvik/Røssvika og en rekke andre stedsnavn skal avklares i denne saken. Det går frem av det vedlagte navnesaksskjemaet hvilke navn dette gjelder.

Ønsker du å uttale deg til saken?

Før Kartverket gjør vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytting til.

Send uttalelsen til Hamarøy kommune på e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no eller i posten. Merk gjerne med sak 2022/721.
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
Marie Hamsuns vei 3
8294 Hamarøy

Spørsmål og merknader sendes innen 10. august 2023. Dersom du har uttalt deg i 2022, trenger du ikke sende inn på nytt. Innspill er i arkivet.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst om de forskjellige uttaleformene.

Hva skjer videre i saken?

Kommunen sender de lokale høringsuttalelsene til Språkrådet. Språkrådet vil gi en tilrådning til Kartverket som gjør det endelige vedtaket.

I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen, skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk ved fastsetting av stedsnavn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I «utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn» er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal fastsettes.