Formålet med forskriften er å gi kommunen grunnlag for å dekke sine utgifter i forbindelse med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h. Tjenesten skal prises i tråd med selvkostprinsippet.

Forskriften gjelder behovsbasert feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg som gjennomføres av kommunen eller av annen aktør som utfører tjenesten på vegne av kommunen.

Høringsfrist 23. oktober 2022. Høringssvar kan sendes til postmottak@hamarøy.kommune.no eller til Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy.