Planområdet omfatter området innenfor stiplede linjer vist på utsnitt av reguleringsplankartet. Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av kaiområdet til næring for å legge til rette for bruk og bevaring av bygningene på kaien samtidig med videreført offentlig bruk av kaien. Det åpnes også for en viss utvidelse av kaien. Planlagte reguleringsformål er Privat og offentlig tjenesteyting, Kai og Parkering.

Når planen er vedtatt vil Hamarøy kommune kunne gjennomføre tidligere vedtak om å selge byggene, jf. kommunestyresak 57/2021 den 16.06.2021.

Planen i målestokk 1:500 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicekontoret i kommunehuset på Oppeid i Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Hamarøy kommune, postmottak@hamaroy.kommune.no innen 17. oktober 2022.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se planbeskrivelse.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål: Ingebjørg Garnes, tlf.: 907 47 823, e-post ingebjorg.garnes@hamaroy.kommune.no