Melderutiner

 • Smittevernboka kap. 04, MSIS-meldingssystem med skjema

Utbrudd

 • Utbruddsveileder
 • VESUV (varsling)
 • Lokale varslingsrutiner (under revisjon)

Forebygging

 • Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
 • Vaksine
 • Vannhygiene: Smittevernboka kap. 10
 • Forebygging legionella: Legionellaveileder og Smittevernboka - legionellose
 • Registrering av vaksiner/SYSVAK

Oppfølging

 • Barn/barnehage/skole: Smittevernboka kap. 11 og kap. 21
 • Menn som har sex med menn
 • Injiserende stoffmisbrukere
 • Stikkskader på sprøyter og posteksponerings-profylakse
 • Posteksponeringsprofylakse mot hiv
 • Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner
 • Oppfølging hos personell som håndterer næringsmidler
 • Refusjonsregler: Forskrift om utgiftsdekning, Blåreseptforskriften og smittevernloven kap 6