Dagens E6 har dårlig fremkommelighet på vinterstid, og er hyppig stengt. Planforslaget gjelder strekningen Kvannelva - Kilnesodden og legger til rette for etablering av ny E6 med vegnormalstandard og tunnel blant annet gjennom Ulvsvågskaret. Ny E6 blir både mer trafikksikker og kortere og gir samfunnet innsparinger i form av redusert reisetid.

Plandokumentene kan du se på vegvesenet sine nettsider.

Frem til 31. mai kan plandokumentene også ses på servicekontoret på kommunehuset til Hamarøy kommune, Oppeid.

Merknader til planforslaget merkes med saksnummer 20/7488 og sendes skriftlig per epost til: firmapost@vegvesen.no eller per brevpost til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen fristen: 31.05.2022.

Ta kontakt
Heidi Martens, planleggingsleder
Telefon: 93 85 28 96
E-post: heidi.martens@vegvesen.no