Arbeidet med kommunedelplanen er godt i gang, og forslag til planprogram ligger ute på høring.  Planarbeidet bygger på et samarbeid mellom Hamarøy kommune og Henning Larsen Arkitekter avd. Trondheim. 

Planområdet omfatter store deler av Drag tettsted, og dekker omtrent 8900 daa. Området inkluderer Dragshamna, Jennygruven og kvartsbruddet i vest, krysser Storvatnet i sør og inkluderer Helland i øst. Langs kystlinjen er plangrensen tilpasset kommunedelplan for kystsonen – Hábmer-Hamarøy (planid 202103, vedtatt 23.03.2023).  

Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle Drag til et attraktivt og bærekraftig tettsted, med utvikling av gode muligheter for bosetting og næringsaktivitet. Gjennom en helhetlig tilnærming skal området utvikles til et levende og trygt sted som imøtekommer behovene til innbyggere, næringsliv og besøkende. Planen tar sikte på å sikre sammenheng mellom viktige funksjoner og samtidig gi føringer for framtidig detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Innledningsvis i planarbeidet er det utført en bred medvirkningsprosess. 

Forhold til andre pågående planarbeid

Parallelt med denne planprosessen, foregår det arbeid med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Oppeid, og sistnevnte plan varsles samtidig.  

Alle tidligere innsendte innspill til kommuneplanens arealdel som gjelder Drag vil bli inkludert også i denne prosessen. Dersom plangrensen justeres i etterkant av høring, vil plankart for kommuneplanens arealdel justeres tilsvarende. På denne måten vil hele kommunens arealdel være inkludert i kommunedelplan eller kommuneplanens arealdel. 

Har du innspill?

Vi ønsker innspill til oppstart av planarbeidet, og til planprogrammet. Det blir også mulig å gi innspill når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn eller gjennom ulike medvirkningsopplegg på senere tidspunkt. Kommunen har som mål å legge kommunedelplanen på høring sommer/høsten 2024. 

Eksempler på tema vi kan få innspill på: 

  • Ny arealbruk (forslag som endrer arealbruken fra et formål til et annet) 
  • Nye bestemmelser eller endringer i bestemmelsene til planen 
  • Utredninger eller tematikk som kommunen bør ha fokus på knyttet til arealbruk 
  • Informasjon om utfordringer/konfliktområder, eller annet kommunen bør være oppmerksom på knyttet til arealbruk 

Vi ber om at innspill til planarbeidet merkes «KDP Drag» og sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no.

eller til 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 
Marie Hamsuns vei 3 
8294 Hamarøy 

Spørsmål kan også rettes til kommunen v/  

  • Børre M. Johansen, Teknihkalasj dåjma ja sebrudagà oajvemusjådediddje / Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn, borre.johansen@hamaroy.kommune.no, +47 400 03 095 
  • Ingebjørg Garnes, arealplanlegger, ingebjorg.garnes@hamaroy.kommune.no, +47 907 47 823 

eller plankonsulenter 

  • Anna Marie Bjærang, anna.marie.bjaerang@henninglarsen.com, +47 957 64 324 
  • Erik Ditlefsen, erik.ditlefsen@henninglarsen.com, +47 468 96 858 

Frist for innspill er satt til 23. februar 2024.