I møte den 15.12.2022 sluttbehandlet kommunestyret sak 107/ 2023 detaljregulering for fv. 81 Gang- og sykkelveg Oppeid-Presteid med plan-ID 202201, og gjorde følgende vedtak:

  1. Detaljregulering for fv.81 Gang- og sykkelveg Oppeid – Presteid planID 202201 med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas med fjerning av boligformål B4 innenfor planforslaget, samt tilføyelse av bestemmelse om hensyn til fiskemåke i hekketiden.
  2. Deler av reguleringsplanene som blir berørt av ny detaljregulering for fv.81 Gang- og sykkelveg Oppeid – Presteid med planID 1875 202201 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.
  3. Det utarbeides et arealregnskap for prosjektet - tap av dyrket mark.