Formålet med planarbeidet

Formålet med planen er å omregulere de to kaibyggene på Skutvik kai til næring, slik at de kan selges til kommersielle aktører og på den måten sikre videre bruk. Selve kaiområdet skal fortsatt være åpent for offentligheten. For å sikre trafikksikker adkomst og parkering inkluderes også arealer på motsatt side av veien i planen. Planen legger ikke opp til videre utvikling av området, formålet med planen er først og fremst bevaring av bygningsmassen og kulturmiljøet. Planen vil derfor også ta sikte på å legge føringer for utformingen av de to kaibyggene, slik at dagens utforming blir utgangspunktet for den videre bruken.  

HRP AS er engasjert av Hamarøy kommune til å å bistå i planarbeidet.

Berørte parter tilskrives. 

De som har opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller innspill bes skriftlig kontakte: 
HRP AS avd. Oslo, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 
v/Maud Hoem eller e-post: maho@hrprosjekt.no. Merk henvendelsen med «Skutvik kai». Frist for innspill er 23.01.2022.