Samisk

Doajmmaj gullu buoredit dav mij uddni l dievdedum nuorttan ja vijdedit dievddema rájev oarjján doajmmaguovlon. Tjoahkkáj ájggop dievddet birrusij 58 400 m3 sprieggidum gierge areálan mij la birrusij 6 600 m2. Jus dat mij galggá dievdeduvvat galggá sajenis báhtset de hæhttup bállet birrusij 24 300 m3 kvikklængáv areálan mij la birrusij 5 700 m2. Mav bállep ájggop luojttet nuorraj jur doajmmaguovlo lahkusin.

Mera bådne åtsådime doajmmaguovlon vuosedi danna l ieme dásse jali buorre birásdille (dilleklássa I ja II) daj ståffaj vuoksjuj majt lip åtsådam, ja sedimenta ælla nuoskoduvvam.

Doajmmaguovllo l guovlon mij la gávnadam ájnas bájkálasj gådosadjen merragátte játtijda. Duodden la gådosadje játtijda ja sájdijda mij la birrusij 400 m doajmmaguovlos nuorttaallelij. Moadda nále nasjåvnålasj háldadimberustime vuolen li gávnnum doajmmaguovlo lahka, dagu skárffa, vuonaskávlle ja sváhppadivre.

Åhtsåmusáv gávna guláskuddamin Nordlánda stáhtaháldadiddje næhttabielen. Jus li javllamusá åhtsåmussaj de dajt máhtá diehki sáddit: sfnopost@statsforvalteren.no jali Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø åvddål basádismáno 9. biejve 2022.

Norsk

Tiltaket omfatter utbedring av eksisterende fylling i nord og utvidelse av fyllingsfront sør i tiltaksområdet. Det skal totalt fylles ut ca 58 400 m3 sprengstein over et areal på ca 6 600 m2. På grunn av stabiliteten til den planlagte utfyllingen vil det bli nødvendig med mudring av ca 24 300 m3 kvikkleire over et areal på ca 5 700 m2. De mudrede massene er planlagt dumpet i sjøen rett ved tiltaksområdet.

Undersøkelser av sjøbunnen i tiltaksområdet viser at de har bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for, og sedimentene klassifiseres som ikke forurenset.

Tiltaksområdet ligger i et område som er kartlagt som et lokalt viktig gytefelt for kysttorsk. Det er i tillegg et gyteområde for torsk og sei som ligger omtrent 400 m nordvest for tiltaksområdet. Det er registrert flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdet, blant annet storskarv, krykkje og svampedyr.

Søknaden er publisert under høringer på Statsforvalteren i Nordland sin nettside. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 9. november 2022.