Endringene omfatter:

  • Justert plassering av adkomstveien til industriområdet, som vil muliggjøre prosjektering av veien etter Statens vegvesens vegnormaler, som er påkrevd i reguleringsbestemmelsene. Dette innebærer at arealet for fyllingsfotene både nord og sør for veien utvides.
  • Arealet som er avsatt til parkering nord for veien fjernes og erstattes med utvidet grøntarealet på denne siden av veien. Parkeringsarealet erstattes med cirka 0,5da areal sør for veien som kan brukes for korttidsparkering for besøkende til kulturminnet i området.
  • Hensynssonen H410 fjernes da et nytt avløpsrenseanlegg med tilhørende utslippsledning vil heller plassers utenfor gjeldende planområde.
  • Oppdatering av eierforhold for enkle arealer.
  • Formålskodene oppdateres til gjeldende standard.

Endringene behandles etter forenklet prosess ihht. plan og bygningslovens §12-14.

For vedlegg til saken se link nederst til høyre på denne siden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Åsmund Rajala Strømnes på tlf.: 41 44 87 58 eller på e-post: asmund.stromnes@asplanviak.no.

Innspill bes sendt til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 Tromsø, eller til sarah.waters@asplanviak.no, senest innen 07.06.2024.