Kommunestyret fattet følgende vedtak 22. juni 2023:

  1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeid med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Hamarøy kommune 2023-2032, jf. plan- og bygningsloven § 11-12.
  2. Det vedlagte forslaget til planprogram for kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn sammen med varsel om planoppstart for kommuneplanens arealdel. Forslaget oversendes statlige og regionale myndigheter og nabokommuner til uttalelse med høringsfrist 14. august 2023.
  3. Planprogrammet merknadsbehandles og fastsettes av kommunestyret.
  4. I forslaget til planprogram for kommunedelens arealdel mangler opplysninger om frist for innspill til selve planen. Det er oppgitt at innspill skal være sendt innen 10. september 2023, men dette endres til 15. oktober 2023. Dette endringen gjøres for å sikre at så mange interessenter som mulig får anledning til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel.

Planoppstart er også kunngjort og planprogram lagt ut på kommunens nettside under Planer. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel kan lastes ned som pdf her.

Eventuelle kommentarer kan sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no, innen 14. august 2023.