Det ble fattet slikt vedtak: “Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering med konsekvensutredning for ny industri og dypvannskai Drag-Revskjæret, med planID 1875202203”.

En reguleringsplan er juridisk bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29. Fristen settes til 07.05.2024. Klage sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no

Plandokumentene på papir er tilgjengelig på kommunehuset (per tiden brakkerigg Oppeid).

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.