Områdene som er beskrevet i planen (ikke prioritert rekkefølge):

  • Bygge kapasitet i omsorgstrappen slik at flere kan bo hjemme lengre
  • Styrke psykisk helse og rusfeltet
  • En robust og faglig sterk legetjeneste
  • Møtesteder og aktivitetstilbud til utsatte grupper
  • Bygge helsetjenester til den lulesamiske pasienten

Prosjekt helsebygg

Administrasjonen arbeider med 2 byggeprosjekt nå; omsorgsboliger og helsehus. Det skal bygges omsorgsboliger på Drag og Oppeid, og utarbeidelse av konkurransegrunnlaget er inne i sluttfasen nå. Vi har fortsatt et stort press på institusjonstjenestene og det er derfor gjort et politisk vedtak om å sette opp et midlertidig omsorgsbygg på Drag i påvente av ferdigstillelse av de nye boligene.

Delprosjekt helsehus er i en konseptfase nå der det utarbeides en mulighetsstudie som skal belyse forhold knyttet til et mulig helsehus. En rekke interessenter er intervjuet og alle innspill blir tatt med i konseptrapporten. Vi er fortsatt inne i en veldig tidlig fase, og vil sørge for god informasjon og kommunikasjon rundt prosessen framover. Rapporten kommer etter planen til politisk behandling i september.

Legetjenesten - Drag legekontor

Vi har nå ansatt en helsesekretær som skal ha Drag legekontor som fast arbeidssted. Jeg er svært glad for at vi har klart å tilpasse driften slik at vi er i stand til å gjøre dette tiltaket uten å belaste kommunens økonomi ytterligere. Det er stor politisk vilje til å få en god og stabilisert legetjeneste i Hábmer-Hamarøy, og fra 1.1.2023 er det opprettet en ny legehjemmel med kontorsted Drag legekontor. Denne løsningen vil gi innbyggere i denne delen av kommunen en større tilgjengelighet til legen sin. Vi vil fortsette med pendlerordningen mellom Oppeid og Drag for alle legene, slik at det blir et helhetlig tilbud til alle.

Krigen i Ukraina

Også vår lille kommune blir påvirket av krigen i Ukraina, og det har vært en fantastisk vilje fra innbyggere og frivillige til å legge til rette for at krigsofre kan komme til oss i en vanskelig og skremmende livssituasjon. Vi skal ta imot dem med varme og gode tjenester slik at de kan bli rustet til å møte framtiden sin. Helsetjenestene er klare til å yte hjelp hvis det er behov for det, og vår Psykososiale kriseteam er godt forberedt for å hjelpe til.

Så vil jeg ønske alle en riktig fin mai-måned!

Ann-Elise Os, kommunalleder Helse og velferd