Fullfinansiert

De involverte partene avholdt konstituerende møte for styringsgruppen forrige uke. Utviklingsprosjektet, som skal tilrettelegge for - og bidra til å få mest mulig ut av - The Quarts Corps (TQC) utbygging, har dermed kommet et viktig steg videre på veien.

Utviklingsprosjektet er fullfinansiert, og har en total kostnadsramme på 14,9 millioner kroner over tre år. Under møte ble samarbeidsavtalen mellom Hamarøy kommune og Nordland fylkeskommune signert. Sistnevnte bidrar med fem millioner kroner i prosjektet. Mens TQC og Kraftlaget går inn med henholdsvis 1,5 millioner kroner hver. Hamarøy kommune står for resten av finansieringen, hvorav to millioner kroner årlig til boligtilskuddsordningen utgjør seks millioner av kommunens totale økonomiske bidrag. I finansieringsplanen ligger også en kommunal egeninnsats tilsvarende 300 000 kroner per år.

Styringsgruppen

Prosjektets styringsgruppe består av fem representanter. Fra Hamarøy kommune er Britt Kristoffersen Løksa og Filip Mikkelsen tidligere utpekt. Mens Kraftlaget og TQC oppnevnte henholdsvis Sandra Furuhagen og Cato Lund som sine representanter under møte forrige uke. Hamarøy næringsforening, ved styreleder Ingar N. Kuoljok, fyller den siste plassen i styringsgruppa.

Under forrige ukes møte godtok også styringsgruppen sitt mandat. Både Nordland fylkeskommune og kommunedirektøren ved Odd-Børge Pedersen og Johannes Sandberg har møte- og talerett. Kommunedirektøren skal i tillegg ha sekretærfunksjonen for styringsgruppen.

Styringsgruppen skal fortrinnsvis møtes én gang hver andre måned, og møtene er i utgangspunktet åpen for offentligheten.

Om prosjektet

Utviklingsprosjektet er et samhandlingsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om TQCs utbyggingsprosjekt, og som samtidig skal tilrettelegge for at Hamarøy og omland får flest mulig positive ringvirkninger av dette i form av investeringer og befolkningsvekst.

Prosjektet består av syv delprosjekter:

  • Styrking av kommunal kompetanse og kapasitet innen planlegging og prosjektering
  • Boligutvikling
  • Markedsføring og merkevarebygging
  • Omdømme og rekruttering
  • Kompetanseutvikling
  • Verdikjedeutvikling
  • Følgeevaluering/forskning

Hamarøy kommune er prosjekteier med overordnet ansvar for økonomi og styring av totalprosjektet.