Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

Kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy har i felleskap utarbeidet  en interkommunal kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Planen omfatter sjøområdene i kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene. Samfunnsendringene i vår region med kommunesammenslåing, og et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap krever bedre samarbeid. Ønske om god tilrettelegging for utvikling og bolyst gjør at man må se på gode helhetlige løsninger på tvers av kommunegrensene.    

Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer. FNs bærekraftsmål står sentral i planleggingen.

Merknader/uttalelser til planen merkes med "Høring Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy" eller saksnummer 2020/3977 og sendes til postmottak@narvik.kommune.no eller Narvik kommune, Pb 64, 8501 Narvik.

Høringsfristen er 15.oktober 2021.

Dokumentene i saken kan ses på Evenes rådhus, Narvik rådhus og Hamarøy rådhus eller lastes ned her:

I forbindelse med høring av planforslaget vil det bli arrangert digitalt folkemøte før høringsfristen utløper. Tidspunkt vil bli kunngjort senere.