Kartportalen: enkel og oversiktlig

Arealinnspill er en viktig del av utformingen av den nye planen. Et arealinnspill kan for eksempel være å utvide et eksisterende boligfelt eller foreslå et nytt næringsområde. Send ditt innspill via kartportalen.

Webportalen er en nettbasert kartløsning hvor det enkelt kan hentes frem informasjon om områder som for eksempel naturtyper, truede arter, skredfare og mye mer. Man kan også se gjeldende arealformål i hele kommunen samt utforme nye.

Innspill legges inn i kartet ved å trykke på lyspære-ikon. Etter det markerer man et område med enten et punkt, en linje eller en polygon. Dobbeltklikk på avmerkede området åpner vinduet, hvor det må beskrives hva som er arealformålet for det avmerkede området. Representerer det et areal hvor du vil åpne for ny boligutbygging eller vil du kanskje ta ut et næringsområde som ligger i et område som ikke er egnet til dette formålet. Videre må det komme frem hvem som har sendt inn arealinnspillet.

  • Innspillene vil ikke være synlige når de sendes inn, verken for forslagsstiller eller andre.
  • Det sendes ut automatisk bekreftelse på e-post på at innspillet er mottatt. Merk at det kan ta noe tid før bekreftelsen sendes ut.
  • Når fristen for innspill utløper vil alle innspill bli synlige.
  • Det kan være behov for å kontakte forslagsstiller når vi saksbehandler arealinnspillene, og det må derfor legges inn kontaktinformasjon.
  • E-post og telefon vil ikke deles med andre enn kommunens saksbehandlere og plankonsulent.

-Kommunestyret har vedtatt å sende planprogrammet ut på høring, og den formelle høringen på dette har frist 14. august, sier ordfører Britt Kristoffersen Løksa. -Men kommunestyret er også opptatt av at alle skal ha god mulighet til å gi innspill, og fristen på dette er derfor utvidet til 15. oktober, legger hun til.

Kommunen håper på mange gode innspill til utformingen av den nye planen. Dersom man av ulike grunner ikke har mulighet eller ønsker å bruke webportalen, er det også anledning for å sende inn innspill på epost, post eller levere innspillet direkte på kommunehuset. Fristen for å gi innspill er satt til 15. oktober 2023.

E-post: postmottak@ hamaroy.kommune.no

Postadresse:
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
Marie Hamsuns vei 3
8294 Hamarøy

Stort engasjement

I forbindelse med arbeidet med den nye kommuneplanens arealdel i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ble det gjennomført folkemøter rundt omkring i kommunen i mai. Det var til sammen over 150 deltakere på de 8 folkemøtene, noe som viser at lokalbefolkningen ser betydning av slike folkemøter og ser det som en mulighet for å høre mer om prosessen og få gitt innspill. Kommunen ønsker å takke de ulike bygdene for deltakelse. Innspillene som kom på folkemøtene, vil bli tatt med i det videre planarbeidet.

Tema som gikk igjen på folkemøtene var arealer knyttet til næring, reindrift, landbruk (LNF områder), reguleringsplaner, kommunedelplaner vs arealplan, fellesskap på tvers av etnisitet og kultur, konsultasjonsplikten i samiske saker og båndlegging av arealer er til hinder for utvikling.

Hensikten og ønske med folkemøter, åpne kontordager og informasjon angående prosessarbeidet med kommuneplanens arealdel, er at så mange som mulig av kommune sine innbyggere, interessegrupper og ulike næringer skal få utrykke sine behov og få komme med forslag til hva arealene i kommunen ønskes brukt til og hva som er god arealbruk. Her er også muligheter til å komme med forslag til løsning dersom det er motstridene interesser.

En kommunal arealplan er juridisk bindende og utarbeides etter plan og bygningsloven, som er en plan over arealbruk i et område. Det som vedtas i en slik plan har betydning for innbyggerne når de ønsker å ta i bruk arealer til for eksempel bygging av boliger eller til næringsvirksomhet. Det er derfor viktig at innbyggerne gir innspill til planen.