-Hamarøy må kunne sies å være vinneren blant søkerne, mener ordfører Britt Kristoffersen Løksa. -Vi er den eneste kommunen som får positivt svar på begge pilotene vi søkte. Det vitner om at det er gjort en god jobb med søknadene fra oss. Vi hadde også et lovende utgangspunkt i og med at Senterpartiets fylkestingsgruppe ganske tidlig hadde pekt på Hamarøy, men søknadene måtte jo innfri. Det er jeg stolt av å kunne si at de virkelig har gjort, legger hun til.

Møteplasser for barn og unge

Hamarøy kommune søkte å gjennomføre «Gullut – å høre til» som har som hovedmål å forebygge utenforskap og rus ved å ta i bruk skolen som arena for aktivitet og fellesskap. Det skal iverksettes tiltak for å styrke og bygge fellesskap gjennom aktivitet på tvers av ulike kulturer med ekstra fokus på den samiske kulturen og samfunnslivet. Kommunen planlegger åpen skole 2-3 ganger i måneden med ulike aktiviteter. Tiltakene gjennomføres med hjelp fra FAU og klassekontaktene. Hver klasse skal lage et arrangement i løpet av året. Et annet av tiltakene er workshop og aktiviteter for foreldremobilisering.

For gjennomføring av pilot for møteplasser «Gullut - å høre til» innstiller Nordland fylkeskommune kr 600 000,-.

-Vi er glade for de gode nyhetene om støtte, sier fritidsleder Gerda Jaanus. -Nå starter jobben med å legge konkrete planer for gjennomføring. 

«Andaris bussa – Andreas buss»: mobilitet i distriktene

Hamarøy kommune ønsker å lease en 9-seter minibuss for å gi et transporttilbud mellom Oppeid og Drag 2-3 ganger i uken. Transporttilbudet skal korrespondere med fritidstilbudet for barn og unge. Kommunen ønsker å tilby kjøregodtgjørelse til foreldre/frivillige for å løse utfordringen med å frakte barn og unge fra de mindre tettstedene til minibussen.

-Vi gleder oss til å iverksette pilotene og vi håper på stort engasjement fra frivillige! sier frivilligsentralens leder Karina Thorbergsen.

Prosjektet imøtekommer at lokalsamfunnet blir mobilisert gjennom samkjøring. Det er interessant å teste ut bestillingstransport i distriktene og teste ut egen kommunal buss. Kommunen viser til konkret partnere i lokalsamfunnet som kommunen ønsker å søke videre samarbeid med for å opprettholde tiltakene etter pilotperioden.

Nordland fylkeskommune innstiller inntil kr 800 000,- for gjennomføring av pilot for mobilitet i distriktene «Andaris bussa – Andreas buss».

-Som folkehelsekoordinator og leder for prosjektene, så gleder jeg meg over midlene som Nordland fylkeskommune har bevilget til arbeidet med barn og unge i vår kommune, - sier Kristin Green Johnsen. -Det er viktig med tanke på samfunnsutviklingen og i forhold til bolyst, mener hun.

 

Hamarøy kommunestyre august 2023 Sak 65/23 Pilotkommune - styrke barn og unges tilknytting til lokalmiljøet.