Gamle Hamarøy kommunes trafikksikkerhetsplan gjaldt for perioden 2016-2020 og for gamle Tysfjord kommune var den av eldre dato. Siden den gang har man gjennomgått en kommunesammenslåing og nye forhold har kommet til som endrer forutsetningene.

Målsettingen er å øke trafikksikkerheten og at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal være klassifisert som en trafikksikker kommune. En trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner for trafikksikkerheten, og oppnås gjennom oppfyllelse av bestemte kriterier satt av Trygg Trafikk.

Det er nå anledning til å komme med innspill om store og små tiltak som kan bidra til dette. Herunder alt fra nye gang- og sykkelveger, via lyssetting og rydding av vegetasjon til holdningsskapende tiltak og opplæring.

Ditt innspill er viktig for at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal være en trafikksikker kommune. Vi inviterer med dette til å gi innspill ved oppstart av utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan i kommunen.

Fristen for innspill settes til 01. august 2024. Innspill kan sendes på følgende måter: 

  • E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no 
  • Postadresse: Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

 Innspillet merkes med saksnr: 2020/950