Saksdokumentene er tilgjengelig på plankonsulentens hjemmeside.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortsatt/ utvidet produksjon av kvarts og for mottak av råstoff/ utskiping av produkter via egen kai. Utnyttelse og byggehøyder avklares gjennom plan og er foreløpig antydet i skisse av området.

På grunn av bruk av farlige stoffer i produksjonen omfattes både eksisterende og nytt tiltak av storulykkeforskriften som har/ krever videre godkjenning av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.  

I forhold til forskrift om konsekvensvurdering har plankonsulenten vurdert det slik at tiltaket faller inn under vedlegg II og skal utredes etter forskriftens §6, se saksdokumentene (planinitiativet). Hamarøy kommune mener at flere av kriteriene i §10 også utløser krav om konsekvensutredning.

I forslaget til planprogram s. 27 er følgende tema foreslått konsekvensutredet:

 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Landskap
 • Forurensning
 • Vannmiljø
 • Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
 • Beredskap og ulykkesrisiko
 • Befolkningens helse
 • Tilgjengelighet for alle

Andre tema foreslås kun beskrevet i beskrivelsen som skal lages for planen, som for eksempel

 • Naturmangfold
 • Barn og unges oppvekstforhold
 • Flom

Tiltakshaver arrangerer informasjons/medvirkningsmøte på Drag/ Helland samfunnshus den 14. september kl. 18:30. Mer infornasjon her.

Innspill til planoppstart sendes til plankonsulenten post@unicotec.no. Frist for å komme med innspill er 17. oktober 2022.

Kontaktperson fra Hamarøy kommune er Ingebjørg Garnes e-post: ingebjorg.garnes@hamaroy.kommune.no