Mandatet for prosjektet er gitt i Kommunestyret 18.6.2020: «Administrasjonen skal intensivere arbeidet med innføring av velferdsteknologiske løsninger, hverdagsrehabilitering og forebyggende hjemmebesøk for å unngå høyt press på tjenester øverst i omsorgstrappen». Med seg i prosjektet får Dejan 20 % fra tildelingskontoret som spesifikt skal implementere plan for forebyggende hjemmebesøk.

Kommunalleder Helse og velferd Ann-Elise Os er veldig glad for at kommunen endelig kan videreføre dette viktige arbeidet. -Vi er nå mye bedre rustet til å jobbe tverrfaglig, involvere brukere og pårørende og til å iverksette gode tiltak, sier hun.

Dette er noen av handlingspunktene i prosjektplanen:

  • Kartlegge status i dag og gjennomgang av tidligere arbeid som er gjort mtp innføring av velferdsteknologiske løsninger.
  • Oppdatering ut fra nyere nasjonale anbefalinger og siste gevinstrealiseringsrapport
  • Etablere og lede en arbeidsgruppe/ekspertgruppe fra tjenestene og brukere
  • Velferdsteknologien ABC – et opplæringsprogram for ansatte i tjenesten
  • Deltakelse i planlegging av nye omsorgsboliger
  • Lage plan for valg av velferdsteknologiske løsninger framover. Planen skal inneholde en beskrivelse av behov, løsninger og samhandling med responssenter, anskaffelser etc.
  • Nettverksbygging og samhandling med Nasjonalt velferdsteknologiprogram og RKK
  • Igangsette tilbud om forebyggende hjemmebesøk hos innbyggere over 75 år som ikke mottar tjenester i dag.

Dejan Zinajic er utdannet som sykepleier, har jobbet i helsesektor i Hamarøy kommune siden høst 2011, blant annet på sykehjemmet, hjemmetjenesten, legekontoret, i Digitaliserings prosjektet under kommunesammenslåing og er personvernombud i Hamarøy kommune. Hans hobby er friluftsliv og sjakk, Dejan er også aktiv i Røde Kors Hjelpekorps.