Gi innspill til arealplanarbeidet

Arbeidsgruppe består av kommunalleder for Teknisk drift og samfunn Børre Johansen, John Stephen og Eivin Winsvold fra Norconsult, folkehelsekoordinator Kristin Green, arealplanlegger Ingebjørg Garnes og byggesaksbehandler og oppmåling Aleksander Rongved.

Det vil ta tid før det foreligger en endelig arealplan. I oppstartsmøtet ble det sagt at dette er «vårens vakreste eventyr», men ikke bare denne våren. Arbeidet vil foregå over tid og prosessen følger kravene i plan- og bygningsloven.

Medvirkning og kommunikasjon er sentrale tema i prosess med ny arealplan. Innbyggerne i Hábmer - Hamarøy skal ha mulighet til å få eierskap og gi innspill til arealplanarbeidet. Det innebærer at kommunen aktivt vil informere om planarbeidet, og det blir ulike måter å delta gjennom folkemøter og åpne kontordager. Folkemøtene tenkes gjennomført i løpet av mai måned. Det blir åpne kontordager, hvor det er mulig å snakke med og gi innspill til arbeidsgruppen og Norconsult. Den første åpne kontordagen var etter oppstartsmøtet den 29. mars. Det vil komme nærmere informasjon om åpne kontordager og folkemøter.  

Det er ønskelig at så mange som mulig av Hábmera suohkan - Hamarøy kommune sine innbyggere, interessegrupper og ulike næringer kommer med forslag og utrykker sine behov. Dette for å best kunne avdekke hva arealene i kommunen ønskes brukt til, og hva som er god arealbruk. Dersom det foreligger motstridende interesser, så er det fint å få innspill for hvordan de best kan løses.

Hva er en arealplan?

En arealplan er en offentlig vedtatt plan for arealbruk i et område og er juridisk bindende. Det betyr at det som blir vedtatt i en slik plan har betydning for innbyggerne når de ønsker å bruke arealer i kommunen enten til privat bruk, som for eksempel ved bygging av bolig eller i næringsvirksomhet. Det er derfor viktig at innbyggerne kommer med innspill for hvordan de ønsker at arealene i kommunen skal brukes.

Begrepet arealplan er en samlebetegnelse på flere plantyper. Kommuneplanens arealdel, som vi nå skal i gang med, viser disponering av areal i kommunen. Så finnes det reguleringsplaner som er på nivået under kommuneplanens arealdel. Reguleringsplaner viser mer detaljert for hvordan arealene skal brukes i ulike områder i kommunen. Det kan også utarbeides arealplan for en del av en kommune, som eksempel et sted.

En arealplan består av:

  • Et plankart med symboler og farger som viser ulike arealformål
  • Planbestemmelser, som viser nærmere bestemmelser om arealbruk eller eks utforming av bygninger
  • Planbeskrivelse, som viser formålet med en slik plan, hovedinnholdet og virkninger

Hovedelementene i kommuneplanens arealdel:

  • Arealformål: det viser hva arealet kan brukes til og hva det ikke kan brukes til (er juridisk bindende).
  • Bestemmelser: gjennom symboler på kartet, så kan det synliggjøres hvilke arealer de ulike bestemmelsene gjelder for.
  • Hensynsoner: Det kan være soner på kartet, hvor det må vises spesielle hensyn til bruk av arealene. Dersom det ønskes å gjøres tiltak i disse sonene så må det sees på disse hensynene og vilkårene for disse.

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å involvere seg i planprosessen, som barn- og unge og andre interessegrupper og organisasjoner.

Les mer om Kommuneplanens arealdel på regjeringen.no.