Læringsmiljøprosjektet

De offentlige skolene og kommunale barnehagene er helsefremmende og lærende organisasjoner og er med i Læringsmiljøprosjektet pulje 5 i regi av Utdanningsdirektoratet. Skolene i Hamarøy underviser etter Kunnskapsløftet 2020 samisk.

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Barnehagene, skolene og kommunene får veiledning av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. Skolene og barnehagene jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

Kommunestyret i Hamarøy har bestemt at det skal gjøres en utredning for å se på mulighetene for at Drag skole kan bli en lulesamisk profilskole. I den anledning er det opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Kulturskole

Kulturskolen i Hamarøy er med i veiledning i kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps. Der formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid gjennom dannelse av profesjonelle læringsfelleskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

Oppvekstreformen

Barnevernstjenesten i kommunen er et vertskommunesamarbeid med barneverntjenesten i Bodø kommune. Barnevernet forbereder den nye barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, som trer i kraft 1. januar 2022. Gjennom denne reformen får kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne tilpasses lokale behov.

 

Varrudagáj - med vennlig hilsen

Gunnar Solstrøm
Bajássjaddama oajvvejådediddje – Kommunalleder oppvekst