Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er intensivert og det er avhold 1 av 3 folkemøter som streames med interaktiv deltagelse. I tillegg til at det avholdes temamøter rundt om i flere av bygdene. Folkemøte nr 2 skal gjennomføres på Árran på selveste kvinnedagen den 8. mars, gratulere til alle kvinner på denne dagen. Så ser vi på muligheten til å ha et 3. folkemøte på Skutvik forhåpentligvis før påske en gang. Før dette skal Samfunnsplanen presenteres av ordføreren for sektormyndighetene i regionalt planforum den 16. mars, for å få sektormyndighetenes innspill til planen.

Må endre seg

I går ble den første medarbeiderundersøkelsen - 10-faktor avsluttet og vi oppnådde en svarprosent på 79%, noe som er veldig bra. I dag får ledergruppa informasjon om undersøkelsen på overordnet nivå, og på torsdag 10. mars starter analysearbeidet og strukturering av funnene. Utover våren, og resten av året, skal avdelingene hver seg og organisasjonen arbeidet med funnene i undersøkelsen.

Kommunal sektor i stort må endre seg, og gjør dette i et stadig større tempo. Dette medfører blant annet at den viktigste kapitalen vi har, medarbeiderne- de ansatte i organisasjonen, også må endre seg i et stadig større tempo. Man må forholde seg til nye arbeidsformer og kanskje gjøre helt andre oppgaver enn man gjorde for bare 5-10 år siden. På samme vis kan man si at måten man gjør ting på i dag, ikke nødvendigvis er slik man utfører samme arbeid om 5-10 år. Denne erkjennelsen, i tillegg til mange andre faktorer, gjør at jeg ønsker å styrke måten organisasjonen arbeid på gjennom mermedarbeiderskap, som virkemiddel.

Kommunedirektørens oppdragsbrev 2022

Som øverste leder i kommunen har jeg det privilegiet å sette dagsorden, og dermed mine prioriteringer i forhold til hva jeg ønsker av mine ledere og derigjennom også organisasjonen. I februar ble «Kommunedirektørens Oppdragsbrev» utsendt fra meg til de øverste lederne i kommuneorganisasjonen, som en retningslinje i forhold til hva jeg ønsker å fokusere på i 2022. Her er oppdragsbrevet gjengitt:

Kommunedirektørens oppdragsbrev til kommunallederne spesielt og alle ledere generelt vil for 2022 i hovedsak være av organisatorisk art. Tillit er satt høyt på agendaen nasjonalt gjennom regjeringens tillitsreform som er nedfelt i Hurdalsplattformen. For ledere i kommuneorganisasjonen i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune vil dette medføre at kommunedirektøren vil ha et spesielt fokus på etablering- og gjennomføring av prinsipper for tillitsbasert ledelse i organisasjonen.

I tillegg forventer kommunedirektøren at følgende strukturelle tiltak følges opp av kommunalledere i respektive sektorer. Kommunallederne forventes å planlegge, delegere, gjennomføre og rapportere på arbeidet med virksomhetsplaner med hovedmål, delmål, oppdrag, økonomiplanvedtak, investeringer og verbalvedtak slik det går fram av vedtatt budsjett og økonomiplan 2022-2024. Arbeidet med gjennomføring av forpliktende plan for 2022 kommer til å være avgjørende for at vi kommer oss ut av ROBEK-listen i 2023.

Konkrete prioriterte tiltak som det skal arbeides med i 2022:

  • Kommunedirektøren ønsker å prioritere heltidskultur ved å innarbeide dette i sitt oppdragsbrev for 2022.
  • Arbeidet med ny personal- og lønnspolitisk plan skal ferdigstilles
  • I arbeidet skal «Fra ufaglært til faglært til heltid» prioriteres. Tiltaket innebærer å tilby ufaglærte medarbeiderordninger som «Fagbrev på jobb», og igjen 100% stilling når de er kvalifisert.
  • Alle som har stilling mellom 90% og 100% forsøkes det å tilby 100% stilling.
  • Tjenestestedene skal registrere deltidsansatte som ønsker å utvide stilling, med utdanning og tjenestetid i kommunen
  • HR vil gjennomgå og følge opp hvordan kommunens permisjonsreglement praktiseres for å hindre vanskeligheter med tilrettelegging av heltidsstillinger.
  • HR skal identifisere de stillinger som ikke naturlig kan økes til 100%
  • HR skal i samarbeid med kommunalsjefsområdene og organisasjonene arbeide aktivt med alternative arbeidstidsordninger som kan øke antall heltidsstillinger.

 

Odd-Børge Pedersen
Háldadusoajvve - Kommunedirektør