Utvalget er tverrpolitisk sammensatt og skal følge opp Hamarøy kommunes prioriteringer til Nasjonal transportplan på oppdrag fra kommunestyret. Helhetlig utbygging av E6 Fauske-Bognes er det viktigste veiprosjektet for Hamarøy, og det er en hovedgrunn til at utvalget er opprettet. Utvalget vil bidra til et tydeligere påtrykk for ny vei.

I kommunestyrets møte 19. april (sak 35/23) ble det vedtatt å etablere et eget politisk samferdselsutvalg. Utvalget har sin funksjonstid fra opprettelsen, til kommunestyreperiodens opphør. Utvalget delegeres ikke beslutningsmyndighet.

Samferdselsutvalget skal koordinere tverrpolitisk påvirkningsarbeid knyttet til utarbeidelsen av ny Nasjonal Transportplan.

Følgende er oppnevnt som medlemmer i utvalget:

  • Ordfører Britt Kristoffersen Løksa, Senterpartiet - leder
  • Varaordfører Ann Irene Sæter, Arbeiderpartiet - nestleder
  • Jan-Folke Sandnes, Høyre
  • Tone Ellingsen, Sosialistisk Venstreparti
  • May Valle, Venstre
  • Asbjørn Ellingsen, Fremskrittspartiet
  • Leif Harald Olsen, uavhengig representant

Samferdselsutvalget er etablert med hjemmel i kommunelovens § 5-1 annet ledd bokstav d.

Utvalget har medvirket til utformingen av Hábmera suohkan/Hamarøy kommunes høringssvar til Nordland fylkeskommune om prioriteringer til Nasjonal transportplan, på oppdrag fra kommunestyret (sak 36/23). Øverste prioritet i kommunens innspill er helhetlig utbygging av E6 Fauske-Bognes, med Ulvsvågskaret og Sørfold (Megården-Mørsvikbotn) som de viktigste delstrekningene.