Sannhets- og forsoningskommisjonen la i juni 2023 frem sin rapport, der konsekvensene av fornorskingspolitikken er kartlagt. Kommunestyret har vedtatt å be kommunedirektøren utrede en sak om kommunens rolle i oppfølgingsarbeidet av rapporten. -Dette er et viktig arbeid som er avhengig av kunnskap og god forankring i kommunen, mener ordfører Britt Kristoffersen Løksa. 

Nord universitet startet i høst med å tilby emnet «Fornorsking – forsoning? Det offentliges rolle og ansvar i forsoningsarbeidet». Målgruppen er ansatte i offentlig sektor, og studiet inviterer deltakerne til å reflektere over hvilke konsekvenser sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kan og bør ha for offentlig sektor.

Ordføreren ble oppmerksom på studiet og tok selv initiativet til deltakelse fra kommunen. Det var en utfordring som kommunedirektøren tok på strak arm.  -Dette mener jeg er viktig å prioritere, og jeg har derfor tatt med ledere på flere nivåer, forteller kommunedirektør Odd Børge Pedersen. -Det kan også være aktuelt at studiet blir en del av kompetansehevinga i Hamarøy kommune videre. 

Opptak til emnet i vår er nå gjennomført og en bredt sammensatt gruppe ledere fra kommunen ser frem til å komme i gang med det nettbaserte studiet i slutten av februar. -Vi gleder oss til å fordype oss i et viktig tema, sier ordføreren. 

Beskrivelse av emnet hos Nord universitet:

1. juni 2023 presenterte Sannhets- og forsoningskommisjonen, som har kartlagt konsekvensene av fornorskingspolitikken mot samer, kvener og skogfinner, sin rapport. Den peker blant annet på et behov for at «offentlige institusjoner i alle samfunnssektorer og på alle forvaltningsnivåer bør vurdere hvordan de kan bidra til forsoning».

Emnet gir en innføring i fornorskingspolitikken mot samer i Norge, og konsekvensene av den. Det tilbys et samfunnsvitenskapelig konseptapparat for å reflektere over samiske historiske og nåtidige erfaringer, i lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Studentene skal sette seg inn i utvalgte deler av rapporten, og reflektere over hva rapporten kan og bør bety for egen sektor og yrkesutøvelse.

Deltakere fra kommunen: 

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa, varaordfører Ann Irene Sæter, kommunedirektør Odd-Børge Pedersen, ass. kommunedirektør Kurt Fossvik, kommunalleder for helse og velferd Jorunn Ervik, kommunalleder for teknisk drift og samfunn Børre Johansen, HR-leder Beate Bye Strand, samisk rådgiver Lars Filip Paulsen, økonomileder Ann-Aashild Hansen, næringssjef Johannes Sandberg, leder for servicekontoret Siv Reidun Sandnes, ledere i helse Ruth Stensland Donovan og Dejan Zinajic, kulturleder Hilde Fredheim, folkehelsekoordinator Kristin Green Johnsen, og nyansatt leder for plan og utvikling Margrethe Winther.