Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. Det er et krav om at din kommune er påmeldt ordningen for å søke på de fleste aktivitetstyper.

Det er mulig å søke om tilskudd til 12 aktivitetstyper. Under hver aktivitetstype kan man også søke om flere delprosjekter. Velg aktivitetstype for å lese mer og søke på bufdir.no. Søknadsfristen er 3. november 2023.

Tilskudd til ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.

Målet med tilskuddsordningen er å gi det sivile samfunnet ved frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppe: personer med funksjonsnedsettelse.

Dere kan søke om tilskudd til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere.

Det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med funksjonsnedsettelse og deres ledsagere. Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr (forbruksmateriell og utstyr til engangsbruk kan dekkes).

Tilskuddet må benyttes i løpet av tilskuddsåret, som er 1. januar - 31. desember.

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i planlegging, gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre.

Les mer og søk på bufdir.no.