Hva kan støttes?

Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme det tiltaket det søkes tilskudd til.

Tiltak som er inkluderende og der det legges til rette for at alle skal kunne delta, samt tiltak der søker aktivt rekrutterer nye grupper, vil bli prioritert. 

Det gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra denne ordningen.

Mer informasjon om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommune sin side.

Søk her. Søknadsfristen er 1. februar 2023.