Tilskudd til universell utforming

Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Hvem kan søke? 

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.

Les mer om tilskudd og søk på Bufdir.no.

 

Tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Hvem kan søke?

Vertskommuner for sentre som er godkjent for å kunne motta driftstilskudd etter Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

Les mer om tilskudd og søk på Bufdir.no.

Tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, og som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at målet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om tilskudd.

Organisasjonen må ha drevet ordinær virksomhet i minimum to år før søknadstidspunktet, og ha årsregnskap for minst ett av årene. Organisasjonen må kunne legge frem stiftelsesdokument og eksempler på aktiviteter som er gjennomført i organisasjonen.

Organisasjonen må ha et landsomfattende nedslagsfelt.

Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i tilskuddsordningens mål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet. Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering.

Les mer om tilskudd og søk på Bufdir.no.

Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, samt tros- og livssynssamfunn, fylkeskommuner, kommuner og bydeler i Oslo kommune kan søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis

Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.

Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.

Les mer om tilskudd og søk på Bufdir.no.

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Hvem kan søke?

Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.

Kommuner kan ikke søke.

Les mer om tilskudd og søk på Bufdir.no.